Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområde 6-12 åk 1 vt -16

Skapad 2016-01-27 14:54 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Matematik
I början av vårterminen kommer vi att arbeta med talen 6-12. Vi kommer fortsätta arbetet med talraden, talens grannar, att dela upp tal samt träna addition och subtraktion. Utöver detta tränar vi begrepp, på att följa matematiska mönster och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Lösa matematiska problem. 
 • Använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem. 
 • Använda matematiska metoder, t.ex. addition och subtraktion. 
 • Samtala om matematik. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor. 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen och benämna talen 6-12.
 • Förstå talens olika värde (tiotal och ental).
 • Kunna dela upp talen och känna till talkamraterna. 
 • Lösa additions- och subtraktionsuppgifter. 
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion. 
 • Förstå och använda likhetstecknet. 
 • Följa matematiska mönster. 
 • Använda och förstå begrepp som dubbelt, hälften, udda, jämt.
 • Samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar. 

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • Du visar säkerhet för talen 6-12 (talkamrater och grannar).
 • Du visar säkerhet för talens värde.
 • Du löser addition- och subtraktions uppgifter.
 • Arbeta med konkret material på lektionerna. 
 • Du ger något exempel på hur addition och subtraktion relaterar till varandra.
 • Du visar förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Du upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror.
 • Du visar begreppens egenskaper med handling eller konkret material. 
 • Du på något sätt uttrycker hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig.
 • Du samtalar kring det du lärt dig. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

I matematik inleder vi alltid ett nytt arbetsområde med gemensamma genomgångar och uppgifter i grupp eller enskilt. Det fortsatta arbetet sker sedan enskilt, parvis eller i grupp. 

Du kommer få möjlighet att träna de olika uppgifterna i din mattebok, på en Ipad, med hjälp av laborativt material. Du kommer även få träna genom att spela tärningsspel, se på korta mattefilmer samt röra dig till "mattemusik". 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Begrepp

 • Talkamrat
 • Term
 • Summa
 • Differens
 • Addera
 • Subtrahera
 • Udda
 • Jämt
 • Dubbelt
 • Hälften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: