Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2016-01-29 13:21 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Mål

Syftet med idrottsundervisningen är att ni elever skall få en positiv bild av begreppet idrott & hälsa samt skapa en glädje för rörelse.  Under lektionerna kommer ni ges möjlighet att växa och bli starka i det som ni redan är bra på men även att kunna utveckla och bli bättre på de saker ni är mindre bra på. Ni kommer även i ges möjlighet att få planera, genomföra samt utvärdera undervisningen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Arbetets innehåll

Under idrottslektionerna så kommer du att få prova på praktiska moment såsom: lekar, bollspel, dans, orientering, motorik och koordinationsträning, kondition- & styrkeövningar, samt olika samarbetsövningar.

Du kommer ges teoretisk kunskap gällande hur olika former av träning påverkar kroppen, hur man förebygger skador, hanterar nödsituationer på land och i vatten, samt kännedom om allemansrättens grunder.

I åk 3 så kommer du även att simträna med din klass.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta individuellt, i smågrupper samt i helklass.
Arbetet redovisas fortlöpande genom att delta vid de olika momenten.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker två gånger per läsår i samband med utvecklingssamtal, en gång på hösten och en gång på våren.


Jag ser på din förmåga att:

 • Kunna förstå och följa regler till olika lekar och bollspel.
 • Kunna delta i genomgångar efter bästa förmåga och på ett sätt som ej stör gruppen.
 • Kunna delta i genomgångar och följa instruktioner och regler till enkla lekar och bollspel.
 • Kunna röra sig till musik.
 • Kunna samspela med andra i lekar och spel.
 • Kunna använda de grovmotoriska grundformerna (hoppa, springa, klättra, kasta, fånga) i olika lekar och med hjälp av enkla redskap.
 • Kunna samarbeta med andra för att genomföra olika uppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser

Idh
Pedagogisk planering: Idrott och hälsa åk 1-3

Bedömning

Moment som inte är markerade har vi inte ännu arbetat med. Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lekar & Spel
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Rytm & dans
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Motorik
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter.
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Vattenvana och simning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning. Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma 50 m bröst, 25 m rygg.
Jag kan simma 100 m bröst, 50 m rygg.
Hälsa
Jag deltar genom att lyssna under de teoretiska genomgångarna angående hälsa.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
Jag deltar under de teoretiska genomgångarna och kartpromenaderna. Jag kan några enstaka karttecken
Jag deltar aktivt under de teoretiska genomgångarna och klarar vid de flesta tillfällena att passa in kartan och peka var jag befinner mig. Jag kan dessutom de vanligaste karttecknen
Jag deltar aktivt under de teoretiska genomgångarna och klarar av att passa kartan samt peka vart jag befinner mig. Jag kan dessutom de vanligaste karttecknen.
Friluftsliv och utevistelse
Jag deltar i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag deltar aktivt i uteverksamheten och känner till principerna för allemansrätten.
Jag deltar aktivt i uteverksamheten och har goda kunskaper kring allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: