Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från A till Ö

Skapad 2016-01-29 14:19 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Ett ämnesövergripande arbete kring den första läsinlärningen
Grundskola F – 9 NO (år 1-3) Svenska Musik
Vi arbetar med alfabetet och tränar på läsning och skrivning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med alfabetet; bokstävernas namn och ljud. Vi utvecklar den språkliga medvetenheten med hjälp av språklekar, rim och ramsor.

Vi tränar att skriva och läsa ord, meningar och enkla texter.

Vi sjunger Majas alfabetssånger och arbetar med takt och rytm.

Vi lär oss svenska djur på varje bokstav och tränar på att läsa och skriva faktatexter.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Visa vad du lärt dig

Elevernas läs-och skrivutveckling följs upp under läsårets gång med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial.

Tidsram

Arbetet pågår under hela år 1.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Matriser

NO Sv Mu
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 1-3

Avkoda på årskuranpassad nivå
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa
Skriver enkla meningar
Kan skriva texter som följer en genre och de språkliga normerna.
Kan skriva utvecklande texter som följer de språkliga normerna. Följer genren på ett tydligt sätt.
Lyssna på årskursanpassad nivå
Behöver lärarstöd för att förstå enkla muntliga instruktioner.
Kan ta enkla muntliga instruktioner
Kan lyssna aktivt och ta instruktioner.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: