Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Min vän Percy , Buffalo Bill och jag åk5

Skapad 2016-01-31 16:42 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Läsprojekt för år 5.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Förmågor och centrala innehåll


Vi kommer att arbeta med dessa förmågor:

Förmågan att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur...
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer

 

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier
 • Strategier för att skriva olika typer av texter
 • Språkets struktur

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera
 • Diskutera och upprätthålla ett samtal

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter för barn och unga från olika tider, från Sverige.Texter i form av
 • skönlitteratur... som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­ handling
 • och tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn­ och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkbruk

 • Språkliga strategier
 • Ord och begrepp

 

Vi kommer att bedöma

 

 • Din förmåga att läsa och analysera en skönlitterär bok samt att anpassa ditt språk för denna uppgift.
 • Din förmåga att förstå och använda olika språkliga strukturer.
 • Din förmåga att i samtal och diskussioner visa att du kan upprätthålla ett samtal kring boken innehåll med egna erfarenheter eller funderingar.
 • Din förmåga att använda ovanstående förmågor och kompetenser vid en skriftlig slutuppgift. Denna kommer att bedömas utifrån Skolverkets matris för en berättande / redogörande text.

Matriser

Sv
Matris: Läsprojekt

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur
Förmågan att läsa skönlitteratur passat för åldern
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan
Jag kan läsa barn-och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt. När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta orden rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier
Förmågan att använda lässtrategier - läsa med flyt. Jag använder olika strategier för att läsa. te x pekar på varje ord, använder linjal under raden, läser högt för mig själv
Jag läser alla texter på samma sätt
Jag använder någon lässtrategier när jag läser en text
Jag använder några lässtrategier när jag läser en text
Jag kan använda lässtrategi beroende på vilken text jag läser. Jag behöver ingen specifik lästrategi
Läsförståelse
Förmågan att förstå det man läser och kunna göra sammanfattningar att textens innehåll.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel samman-fattning med hjälp av en vuxen
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en samman-fattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad samman-fattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut det viktiga ur texten.
Tolka texten
Förmågan att kunna läsa mellan raderna, förstå det som inte står skrivet, och utifrån innehållet dra egna slutsatser.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap med stöd av vuxen.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten
Läsupplevelse
Förmågan att berätta om det man läst och resonera kring innehållet.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst utifrån frågor ställda om texten.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför
Jag kan beskriva hur jag upplever det jag läst. Jag förklara genom att ge exempel
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst. Jag förklarar genom att ge fler exempel och med tydlig koppling till texten.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal och kommunikation
Förmågan att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan med stöd av en vuxen samtala om bokens innehåll genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan oftast samtala om bokens innehåll genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bokens innehåll genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bokens innehåll genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter.
Samtal och kommunikation
Förmågan att föra samtalet/diskussionen vidare framåt.
Jag kan med stöd av en vuxen föra samtalet framåt.
Jag kan ofta föra samtalet framåt
Jag kan föra samtalet framåt
Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.
Innehåll
Förmågan att hålla sig till ämnet.
Jag kan med stöd av vuxen hålla mig till ämnet.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
Innehåll
Förmågan att lyfta fram/prata om sina egna tankar.
Jag kan med stöd av en vuxen berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför
Jag kan ofta berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge flera exempel på varför som breddar och fördjupar mina tankar.
Språk
Förmågan att anpassa språket till syftet och sammanhanget. Din förmåga att använda ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Helhetsbedömning av innehållet
Förmågan att koppla innehållet till uppgiften. Samt att skriva en förståelig text.
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har en bra koppling en tydlig koppling till uppgiften.
Struktur
Förmågan att bygga upp en text och binda ihop meningarna.
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa. Jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa. Jag berättar oftast så att andra förstår. Jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop och skriver varierande meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierande meningar.
Stavning
Förmågan att stava rätt
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Skiljetecken och skrivregler
Förmågan att använda skiljetecken och skrivregler på rätt sätt.
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
Förmågan att använda språkliga variationer och korrekt meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierande ordval. Jag skriver korrekt och varierande meningar som börjar på olika sätt, innehåller både bisats och huvudsats.
Tempus
Förmågan att hålla sig till rätt tidsform, dåtid, nutid, framtid.
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varierar medvetet i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: