Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden Idalaskolan vt 16

Skapad 2016-01-31 21:05 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ska lära oss om Nordens historia från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta och skriva om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du kommer att få tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Vad?

.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att

- söka kunskap om forntiden med hjälp av olika media som t.ex. böcker, bilder, film, angivna sidor på nätet,

- läsa skönlitteratur/fakta om forntiden

- skriva olika slags texter och framställa bilder

- dramatisera, bygga modeller eller annan form av skapande arbete

- använda oss av olika tekniker för bildframställning och annat skapande arbete

- uppmärksamma hur olika tekniska vardagliga hjälpmedel har förändrats över tid

- diskutera och prata kring ämnesområdet i klass och mindre grupper

- titta efter spår från forntiden i vår närmiljö

Vi kommer skapa en gemensam tidslinje där du kommer kunna placera ut olika tidstypiska föremål, som du ritat eller skapat på annat sätt, under arbetets gång.

Du kommer kunna visa dina kunskaper genom att skriva olika faktatexter utifrån olika texter du läst eller filmer du sett. Du kan till exempel skriva det som en liten bok eller en plansch om de olika tidsåldrarna eller så har du ett eget förslag hur du vill visa dina faktakunskaper.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)


Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån matrisen nedan.

Du kommer att bli bedömd delvis under arbetets gång i form av att du deltar i samtal och diskussioner och i slutet av arbete där du har skrivit din egen faktatext om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

Matriser

Sv Bl SO
Matris Forntiden År 3 Idalaskolan vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra
Jämföra livet då och nu. Kunna nämna några likheter och skillnader.
Jämföra livet då och nu och kunna koppla berättelser och bilder.
Jämföra livet då och nu. Kunna förklara och använda ämnesspecifika begrepp. Kunna göra kopplingar till litteratur. Kunna göra jämförelser mellan hur man levde vid de olika tidsperioderna.
Beskriva
Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna jämföra, se likheter och skillnader.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna resonera om skillnaderna. Varför är det som det är?
Beskriva
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och i litteratur, till exempel ha kunskaper i hur skriftspråket såg ut.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och i litteratur. Kunna jämföra spåren och resonera kring till vilken tid de hör.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och litteratur. Kunna resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Tidslinje och begrepp.
Kunna använda en tidslinje. Kunna tidsbegreppen: stenålder, bronsålder, järnålder, dåtid, nutid och framtid.
Kunna använda och förstå en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och resonera kring varför de heter som de heter och varför de är i en viss följd. Kunna i vilken följd de kommer.
Kunna använda, förstå och rita upp en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna. Resonera kring tidsperioderna och varför de följer på varandra. Hur har människorna det och vad är det som sker som gör att en tidsperiod övergår i en annan?
Beskriva
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Texterna innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som hör till tidsperioden och som används så att innehållet klart framgår.
Texterna innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som hör till tidsperioden. Ord och begrepp används så att innehållet klart framgår och är lätt att förstå.
Bedömning och bearbetning
 • SO   3
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Du kan utifrån responsen från en kompis bearbeta och förtydliga din text på ett enkelt sätt.
Du kan ge omdömen om andras texter. Genom att ge respons på det som är bra och det som behöver förbättras. Du kan utifrån responsen du fått från en kompis bearbeta och förtydliga din text.
Du kan ge omdömen om andras texter så att kompisen får tydliga tips på hur hen kan bearbeta och förtydliga sin text. Du använder responsen du får av en kompis och förtydligar och bearbetar din text på ett tydligt sätt.
Kommunicera med bilder.
Kunna kombinera dina texter med bilder och till viss del förstärka dina budskap
Kunna kombinera dina texter med bilder och till stor del förstärka och förtydliga dina budskap
Kunna kombinera dina texter med bilder och till stor del förstärka och förtydliga dina budskap
Söka information
Kunna söka information från olika källor. Skriva faktatexter och använda bilder. Kunna välja ut några fakta ur en text. Kunna hitta svar på frågor som är viktiga kring forntiden.
Fundera över källkritik, rimlighet. Söka information och kunna anteckna och välja ut viktiga delar.
Ta reda på fakta och fundera över källorna. Sökläst, anteckna och välja ut viktiga delar. Resonera kring vad som är viktigt att kunna kring forntiden. Leta efter djupare kunskaper på egen hand i böcker och på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: