Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energikällor

Skapad 2016-02-01 12:40 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här kan du se vilka mål som du arbetar mot under avsnittet och vad som förväntas av dig.
Grundskola 9 Fysik
Vi människor är helt beroende av energi för att leva. Även vårt samhället och våra industrier är beroende av energi, framförallt elektrisk energi. Ett stort problem är hur vi ska få fram tillräckligt med elektricitet och en viktig fråga är hur vi ska nå framsteg för en hållbar utveckling.

Vilka energikällor har vi idag och hur ser framtidens energikällor ut? Hur fungerar en energikälla? Vilka för- och nackdelar finns det med olika energikällor?

Vi måste alla vara beredda på att delta i beslut om energi i en nära framtid.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisning i fysik är att ge eleven möjlighet att:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetssätt

Genomgångar kring energi och energikällor och hållbar utveckling

Eget arbete kring energikällor

Debatt

Laboration

Film

Läxförhör

På UNIKUM, "lärlogg", hittar ni veckoplanering, gruppindelningar, lektionsanetckningar m.m. 

 

 

 

 

Du har nått kunskapskraven när du visar att du:

 

 • förklarar och använder begrepp som tillhör området på ett korrekt vis: energiprincipen, energiform, elektrisk effekt och energikvalitét, förnybar energikälla och icke förnybar energikälla
 • har förståelse för energins flöde från solen genom naturen och samhället
 • vet hur el framställs och distribueras till våra hushåll
 • tar ställning och kan föra en diskussion och argumentera kring fördelar och nackdelar med olika energikällor. Bemöter andras argument.
 • reflekterar och resonerar kring din och samhällets energiförbrukning  
 • söka information och värdera källorna
 • kan genomföra och dokumentera en systematisk undersökning

Utvärdering

Er uppgift är att ta ställning till och argumentera kring framtidens energiförsörjning i Sverige genom en debatt. Vilket eller vilka energisystem tycker du att Sverige ska satsa på? Vad är bäst för miljön, klimatet och ekonomin. Ytterligare aspekter att undersöka kan vara etiska, tekniska och hälsomässiga.

Så här kommer vi att arbeta. Varje vecka går vi igenom en eller flera energikällor.

De energisystem som kommer att beröras är:

 1. Vattenkraft, vågkraft
 2. Kärnkraft
 3. Solkraft, vindkraft, geotermisk energi
 4. Biobränslen
 5. Fossila bränslen

Ni ska i samband med genomgången söka information om energikällornas för – och nackdelar. Dokumentera detta. Det är viktigt att ni har med var ni har hämtat informationen ifrån, alltså en källhänvisning. Ni ska även skriva en motivering kring källornas trovärdighet och relevans.

Efter att vi har gått igenom samtliga energikällor delas ni in i grupper där varje grupp representerar ett energisystem. Er uppgift blir nu att ta del av varandras kunskaper och i en debatt enskilt argumentera för ert energisystem. 

Bedömningen sker således genom en debatt i tvärgrupper. Ni ska även lämna in det dokument där ni har skrivit era för - och nackdelar för olika energikällor samt källor och värdering av källor. Det kommer även vara ett antal läxförhör under arbetsområdets gång. Arbetsområdet kommer också innehålla en laboration med laborationsrapport som bedöms individuellt. 

Matriser

Fy
Matris fysik 7-9 Varlaskolan

Fysik

1
2
3
4
Diskutera och ta ställning
Här kommer bedömningen ske i muntlig form i en debatt där du först förberett dig i grupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och granska information
Bedömning här kommer ske utifrån dina för och nackdelar samt motivering av källornas relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar
Här kommer du arbeta i grupp med att undersöka effekten av ett vindkraftverk och du ska lämna in en individuell laborationsrapport.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier
Detta kommer att bedömas utifrån de skriftliga förhör som kommer under avsnittet.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: