Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6B, Kapitel 1 - Tal och algebra

Skapad 2016-02-03 09:23 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 6B, Kapitel 1 - Tal och algebra
Grundskola 6 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 6B, området "Tal och algebra".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • hantera och göra beräkningar med stora tal.
 • hantera och göra beräkningar med decimaltal.
 • växla mellan bråk- decimal- och procentform.
 • göra beräkningar och lösa problem med tal i bråk- och procentform.
 • hantera och tolka om en variabel ges ett värde.
 • kunna använda begreppen miljon, miljard, biljon, prefix, mega, giga, tera, bråkform, procentform, decimalform, uttryck och variabel.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra
 • träna problemlösning enkilt och i par
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel
 • använda oss av datorn

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Kapitel 1 - Tal och algebra

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven utvidgar talområdet till att även gälla stora tal som kan uttryckas även med prefix.
Eleven känner till och visar en grundläggande förmåga att uttrycka stora tal, även med prefix. Ex. Mega = 1 000 000
Eleven jämför prefixen och vet om det är ett större eller mindre tal. 200 mega = 200 miljoner, 0,2 giga = 0,2 miljarder = 200 miljoner
Eleven drar nytta av prefixens betydelse och använder sig av dem i beräkningar.
Eleven använder algebraiska uttryck.
Eleven hanterar, tolkar och tecknar enklare algebraiska uttryck. Ex. x - 8 = 21, x = 29
Eleven hanterar, tolkar och tecknar algebraiska uttryck. Ex. x/3=5
Eleven hanterar, tolkar och tecknar mer sammansatta algebraiska uttryck. Ex. 2x-1=13
Eleven växlar ett tal mellan uttrycksformerna bråk- procent- och decimalform.
Eleven växlar mellan formerna med enklare, grundläggande uttryck. Ex. 1/10 = 10%, 0,01 = 1%
Eleverna växlar mellan formerna med mer varierade uttryck. Ex. 12% = 12/100
Eleven växlar mellan formerna även i nya uttryck och anpassar och väljer hur ett tal ska uttryckas utifrån sammanhanget. Ex. 3/20 = 15/100 = 15%

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med bråk och procentuttryck.
Eleven gör enklare beräkningar med grundläggande, välbekanta bråk och procentuttryck och känner till olika metoder för beräkning. Ex. 75% av 160 är samma sak som 3/4 av 160 men vid 2% av 200 använder man 1% av 200 för att lösa uppgiften.
Eleven gör beräkningar med varierade bråk och procentuttryck och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget. Ex. En femtedel av bilarna på en parkeringsplats är av märket Volvo. Om det står åtta Volvobilar där, hur många bilar finns det sammanlagt?
Eleven gör beräkningar med nya bråk och procentuttryck och väljer den effektivaste metoden utifrån sammanhanget. Ex. I en dansföreställning fanns det ett år endast 1/10 pojkar. Nästa år ökade antalet med 50%. Hur många pojkar fanns det efter andra året om det var totalt 240 medlemmar under det första året?

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: