👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Moderna Språk

Skapad 2016-02-03 18:45 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En övergripande beskrivning av hur vi arbetar med Moderna Språk, Franska i år 6-9.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
  sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
språket används.

Lyssna och läsa – reception

• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och
dikter.
• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och
texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och
innehåll.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och
interpunktion i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord,
används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av
framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till,
till exempel omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och
bekräftande fraser och uttryck.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.

Så här kommer vi att arbeta

I klassrummet kommer vi bl. a. att arbeta med att...

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på målspråket.
 • Lyssna på tal genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på målspråket.
 • Samtala på målspråket i klassrummet. 
 • Möta målspråket genom olika typer av media.
 • Prata om och träna på grundläggande grammatik.
 • Ta del av kultur, traditioner och realia på platser där språket talas.

Bedömning

Vi bedömer dina kunskaper i moderna språk utifrån nedanstående punkter. Tänk på att du, bland annat, visar dina kunskaper och förmågor genom att vara aktiv och deltagande i klassrummet.

 • Hur du visar att du förstår både tal och skrift.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift med ord, fraser och meningar.
 • Hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation. 
 • Hur du försöker förbättra dina kunskaper genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur du kan relatera till kultur och samhällen där målspråket används.

Uppgifter

 • Français: Traduction « La Suède »

 • Français: Pâques 29/3-18

 • Contrôle de Francais: le 17 avril 2018.

Matriser

M2
Mal Moderna språk År 6-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Reception
Lyssna
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkelt, tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för lyssnande för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att underlätta din förståelse.
Reception
Läsa
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för läsning för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning för att underlätta din förståelse.
Produktion och interaktion
Tala och samtala
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Produktion och interaktion
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kultur och samhälle
Du kan i enkel form tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception Lyssna: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa och lyssna på enkla texter på målspråket. Du kan dessutom träna på att lyssna på film, musik och texter från ex. läromedel och lektioner. Öva på att återberätta texter. Träna på att dra slutsatser från sammanhang, göra logiska gissningar och jämföra med ord från andra språk.
E
C
A

Reception Läsa: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Öva på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta en text med hjälp av nyckelord. Du kan även träna på att dra slutsatser från sammanhang och göra logiska gissningar.
E
C
A

Produktion och interaktion: Tala/samtala: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Träna på att tala genom att öva på meningar från lektioner eller läromedel. Tala med hjälp av stödord/samtalskort. Öva på uttal och intonation. Spela gärna in dig själv när du talar och samtalar. Du kan även kan du träna på att använda olika typer av fraser och uttryck. Träna på att omformulera dig och på att ställa frågor på målspråket Försök variera dig genom att använda synonymer och olika meningsbyggnad. .
E
C
A

Produktion och interaktion: Skriva: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Utöka ditt ordförråd och repetera ord, uttryck och grammatik från lektioner och läromedel. Träna din språkliga säkerhet genom att repetera verbformer. Öva på att använda varierande meningsbyggnad genom att använda bindeord. Bearbeta och utveckla dina texter efter respons. Träna på att använda språkliga strategier som omformuleringar och på att använda hjälpmedel som exempelvis ordböcker. Utöver detta kan du öva på att uttrycka dig med egna ord på ett fungerande och sammanhängande sätt och anpassa din text efter syfte och mottagare. Repetera basgrammatik som verbformer i olika tempus för att öka din språkliga säkerhet. utöver detta kan du öva på att variera dina meningar genom att använda synonymer och adjektiv.
E
C
A