Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA Förklarande text, läsa, skriva, söka, redovisa

Skapad 2016-02-03 19:41 i Gemensamt i Falun Falun
Utifrån genrepedagogik kommer vi att träna förmågan att läsa och se hur en förklarande text är uppbyggd, strategier för hur enkla tydliga förklarande text ser ut. Sedan jobba med att skriva en egen förklarande text. Slutligen muntligt och skriftligt ge och få förklarande texter av kamrater samt ge feedback till kamrater. Tillhörande matris är uppbyggd utifrån förmågorna.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Utifrån förklarande texter om natur fenomen kommer eleverna att få öva sin förmåga  att se hur en förklarande text är uppbyggd. De får  söka sambandsord, se typiska begrepp för fenomenet samt förmågan att samla och analysera  hur man bygger upp en förklarande text. Under arbetsprocessen får de  visa sin förmåga att kommunisera och använda relevanta begrepp. Den metakognetiva förmågan kommer eleven i diskussioner under arbetet samt utvärderingen att få visa genom ex. generalisera, göra om eller skapa ny kunskap utifrån vad de lärt sig under arbetet

Matriser

Sv
SVENSKA Förklarande text, läsa, skriva, söka, redovisa

Når en eller få grundläggande kunskaper
En/ få av följande; Du kan med mycket stöd besvara enstaka frågor som ex. vilket och vad. Du behöver visa mer av de grundläggande kunskapskraven för att nå godtagbart för årskursen.
Grunläggande kunskaper 2
Du kan svara fåordigt och kort svara på frågor som vilken var vad och hur frågor, ev. med visst stöd /eller med stöd av vuxen.
Breda kunskaper
Du kan beskriva kort med enkla ordval på frågorna vilket, var vad och hur frågor . Kan kort besvara ”vad tror du” frågor.
Breda och djupa kunskapet
Du kan beskriva utförligt vilket, var, vad, hur och varför frågor. Kan beskrivande besvara ”vad tror du” frågor. Kan förklara varför frågor
Hantera information
Förmågan att söka, sortera och strukturera information.
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En/få av följande; Du kan med läshjälp och handledning söka enkel information. Du kan med ledande frågor plocka ut den information du behöver . Du kan med stöd förklara och få skrivhjälp med en text.
Du kan själv eller med lite läshjälp eller handledning söka enkel information. Du kan med lite handledning plocka ut den information du behöver och skriva för hand eller på dator en fungerande text
Du kan själv söka information i två källor. Du kan plocka ut den information du behöver och skriva en strukturerad och förklarande text för hand eller på dator.
Du kan själv söka information i flera källor. Du kan plocka ut den information du behöver och skriva en väl strukturerad och förklarande text för hand eller på dator.
Analysförmåga
Förmågan att jämföra, se likheter - olikheter och konsekvenstänkande
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En/få av följande; Du kan med ledande frågor och bilder svara fåordigt /mycket enkelt på någon fråga om saker/händelser.
Du kan med frågor och bilder jämföra eller förklara två saker/händelser Du kan med frågor ge exempel på konsekvenser.
Du kan jämföra texter och se likheter - skillnader . Du kan förklara /ge exempel på konsekvenser
Du kan utförligt jämföra i texter och se likheter - skillnader. Du kan förklara konsekvenser .
Begreppsförmåga
Förmågan att förstå och använda relevanta begrepp.
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En/få av följande; Du kan med mycket stöd använda en eller få enkla begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan med ledande frågor och bilder förstå förklara fåordigt något begrepp
Du kan använda några enkla begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan förstå förklara minst två begrepp. Du kan använda begrepp i text och samtal.
Du kan använda flera begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan förstå begreppen Du använder begreppen i text och samtal.
Du kan använda och förstå relevanta begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan skriftligt och muntligt använda begrepp korrekt.
kommunikativ förmåga
Förmågan att muntligt delta i samtal och diskussioner samt att skriftligt kommunicera vid förfrågningar och redovisning. Förmågan att använda bilder och digitala kommunikationer.
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En/få av följande; Du kan med ledande frågor svara med få och enkla ord Du kan välja en passande bild som stöd. Du kan lyssna på diskussion
Du kan med enkla ord delta i samtala i liten grupp eller stor grupp. Du kan välja en passande bild som stöd och beskriva muntligt det du skriftligt sammanställt själv eller med lite stöd.
Du är aktiv i samtal. Du kan diskutera. Du kan skriva en förklarande text. Du kan använda digitala bild vid redovisning.
Du är aktiva i samtal och diskussioner. Du kan skriva en förklarande text med ett utvecklat språk. Du kan använda digitala bilder eller göra en PP
Metakognitiv förmåga
Förmågan att använda den information/kunskap som arbetsområdet gett genom att dra egna slutsatser, generalisera eller skapa ny kunskap för egen del
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En/få av följande; Du kan med stöd och ledande frågor ge fåordiga egna funderingar/ reflektioner kring förklarande texter.
Du kan med stöd fåordiga ge exempel var förklarande texter finns. Du kan själv eller med lite stöd dra egna slutsatser om hur din egen förklarande text ska skapas.
Du kan ge exempel områden där förklarande texter finns. Du kan dra egna slutsatser och kan använda kunskaperna att skapa egen förklarande text.
Du kan ge exempel på områden där förklarande texter finns. Du använder kunskapen och generalisera. Du kan dra egna slutsatser och förklara hur du ska skapa en egen förklarande text. Kan själv skapa en egen förklarande text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: