Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt 2016 Läsa och samtala, svenska

Skapad 2016-02-05 08:23 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser olika textutdrag för att modellera arbetssätt samt avslutar med läsning av "Jag är en pojke med tur" av Monica Zak.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med dessa delar från kursplanens syfte.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Ur kursplanens centrala innehåll arbetar vi i det här arbetsområdet med följande delar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Viktiga begrepp

 • skönlitteratur
 • olika berättarperspektiv 
 • olika tidsperspektiv
 • budskap
 • tema
 • genre

Konkretisering av målen

 • Genom att läsa texter som tar upp viktiga identitets- och livsfrågor arbetar vi med att leva oss in i och förstå andra människors situation.
 • Genom att läsa olika texter och diskutera i mindre och större grupp övar vi på att förstå, tolka och analysera texter. Vi övar också på att urskilja budskap och tema och resonera kring dem och vi övar på att sammanfatta texten.
 • Genom att diskutera texterna i mindre grupp övar vi på att delta i och leda samtal och formulera och bemöta argument samt att sammanfatta diskussioner.
 • Genom att också skriva om vissa viktiga saker vi tagit upp i diskussionerna övar vi på att skriva om våra tankar och åsikter och övar på skriva enligt skriftspråkets normer.

Arbetssätt

 • Gemensam och enskild läsning av några olika texter samt av den självbiografiska boken "Jag är en pojke med tur" av Monica Zak.
 • Gruppdiskussion utifrån frågeställningar och egna tankar
 • Klassdiskussion
 • Eget skrivande utifrån frågeställningar och egna tankar

För mer exakt information se bloggen.

 

Bedömning

VAD?

Din förmåga att muntligt och skriftligt sammanfatta, diskutera, tolka och analysera de texter vi läser, gällande innehåll, språk och uppbyggnad.

Din förmåga att samtala, diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument.

Din förmåga att följa skriftspråkets normer.

HUR?

Du deltar i samtal och du svarar på frågor till texten. Samtalen spelas in och skickas till Anna. Du lämnar in dina skriftliga uppgifter.

Tid

Arbetet startar vecka 2 och avslutas vecka 9 för att övergå i ett ämnesintegrerat arbete med geografi. Det nya arbetsområdet kallas "Livets lotteri".

Uppgifter

 • Uppgifter till Anställningsintervjun

 • Jag är en pojke med tur

 • Jag är en pojke med tur kap 1-6

 • Uppgifter till "Anställningsintervjun"

 • Jag är en pojke med tur kap 7-11

 • Jag är en pojke med tur kap 7-11

Matriser

Sv SvA
Läsa och samtala

Din förmåga att i samtal och skriftliga svar visa din förståelse av texten och dina reflektioner kring bokens innehåll och uppbyggnad.

E
C
A
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal.
När eleven deltar i samtal bidrar eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
När eleven deltar i samtal bidrar eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
När eleven deltar i samtal bidrar eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att visa förståelse av texten och reflektera kring den.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Din förmåga att använda ett utrycksfullt, korrekt och tydligt språk och använda skriftspråkets normer.

E
C
A
Förmåga att formulera sig i skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: