Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd Sprattelfigur år 5 vt-16

Skapad 2016-02-05 09:38 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
I detta arbetsområde ska du med hjälp av inspirationsmaterial skapa en sprattelfigur med egen design. Du kommer att få delta i genomgångar och diskussioner som kopplar samman tidigare erfarenheter med de nya kunskaper som krävs för de kommande momenten. De moment du i huvudsak tränar i detta arbetsområde är: Skiss, följa arbetsinstruktioner, förstå och tolka föremåls konstruktion, kontursåg, fogsvans, elektrisk kontursåg, raspa, fila, slipa, borra, montera, brännpenna, pelarborrmaskin, bänkslipmaskin, ytbehandling samt diskussion kring estetiskt uttryckssätt med personlig prägel. Loggbok används för dokumentering av arbetsprocessen.
Grundskola 5 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

Dessa delar ur det centrala innehållet arbetar vi med:

I detta arbetsområde ska du med hjälp av inspirationsmaterial skapa en sprattelfigur med egen design. Du kommer att få delta i genomgångar och diskussioner som kopplar samman tidigare erfarenheter med de nya kunskaper som krävs för de kommande momenten. De moment du i huvudsak tränar i detta arbetsområde är: Skiss, följa arbetsinstruktioner, förstå och tolka föremåls konstruktion, kontursåg, fogsvans, elektrisk kontursåg, raspa, fila, slipa, borra, montera, brännpenna, pelarborrmaskin, bänkslipmaskin, ytbehandling samt diskussion kring estetiskt uttryckssätt med personlig prägel. Loggbok används för dokumentering av arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi i under arbetsområdet:

De förmågor du i huvudsak tränar i detta arbetsområde är:

Skissa, följa arbetsinstruktioner, förstå och tolka föremåls konstruktion samt montera.

Designa och formge sin sprattelgubbe.

Såga med kontursåg, fogsvans, elektrisk kontursåg.

Raspa, fila, slipa med sandpapper och bänkslipmaskin. 

Borra med handborr och,pelarborrmaskin.

Dekorera med brännpenna och måla samt andra former av ytbehandling.

Diskutera estetiskt uttryckssätt med personlig prägel.

Beskriva arbetsprocessen i en loggbok. 

Utärdera och formulera den egna insatsen.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Så här kommer vi att träna dig gällande ansvar och inflytande i arbetsområdet:

Du får ta ett personligt ansvar för din inlärning och för ditt arbete i skolan med ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll genom din planering och lektionslogg. Detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Vi är uppmärksamma på och arbeta aktivt för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Att gemensamt diskutera fram och prova på olika arbetssätt och arbetsformer,

Du kommer att bli bedömd utefter dessa kunskapskrav kopplade till arbetsområdet:

Dessa bedömningsformer använder vi oss av:

Formativ bedömning får du fortlöpande genom en muntlig  bedömning efter varje delmoment. Då går vi igenom de förmågor, resultatet och de moment som är kopplat till syftet och det centrala innehållet. Efter avslutat arbetsområde gör du en självskattning på din insats mot kunskapskraven. Du får även en individuell bedömning mot kunskapskraven efter avslutat arbetsområde. På så sätt kan du följa din utveckling och få en tydligare förståelse för din insats.

 

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Tillsammans med eleverna planeras och utvärderas undervisningen kontinuerligt. Eleverna gör efter varje lektion en självskattning på sin insats i sin lektionslogg. Efter avslutat arbetsområde gör eleverna en utvärdering av sina egna insatser, lektionernas upplägg och innehåll utifrån ett didaktiskt och pedagogiskt perspektiv. Genom detta tränar eleverna för delaktighet och medansvar. Att utvärdera och delta i undervisningen gör att eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: