Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP-Statistik och Sannolikhet, LIG

Skapad 2016-02-07 13:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Matematik Slöjd

Tabeller och diagram samt lite spel och dobbel!

Innehåll

SYFTE/FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA – från Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

För att du ska utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektionerna:

 • Avläsa och tolk olika typer av tabeller och diagram: linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram.
 • Beräkna medelvärde och bestämma median och typvärde.
 • Uttrycka sannolikhet och beräkna sannolikhet för en händelse.
 • Räkna med kombinatorik.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du självständigt och tillsammans i gruppen:

 • Lösa givna uppgifter utifrån arbetsområdet.
 • Redogöra för dina kunskaper i ett avslutande redovisning/prov

För att du ska utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

 • Vara delaktig vid genomgångar och följa resonemang samt föra diskussionen framåt.
 • Utföra ålagda uppgifter.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma din förmåga enligt matris nedan:

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera

Matriser

Ma Sl
Ma Tunagruppen

Förmågan har inte testats
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger inget omdöme om tillvägagångssätt eller resultatens rimlighet. Du behöver hjälp att tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med matematiska uttrycksformer.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett utvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begrepp
i vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du är ännu inte säker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metod
kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs för betyget E.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Resonemang
kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer du ännu inte matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
kvaliteten på elevens redovisning.Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (spåk och representation).
Du kan ännu inte redogöra och samtala om tillvägagångssätt och har svårt för att använda olika matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: