Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnlösa nätter

Skapad 2016-02-08 09:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering där vi läser Arkan Asaads Stjärnlösa nätter, diskuterar och skriver kring bokens innehåll. Fokus är att träna samtalsförmågan, läsa och analysera samt skriva en argumenterande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå Stjärnlösa nätter samt andra texter genom att återge läsningens innehåll och delta aktivt i diskussioner kring innehållet handling och karaktärer.
 • Du visar att du kan analysera bokens samt andra texters innehåll genom att koppla det lästa till egna erfarenheter och dina kunskaper om andra texter och omvärlden. Du visar att du kan resonera kring bokens budskap t ex genom att diskutera eller skriva kring utvalda citat eller frågeställningar.
 • Du visar att du kan samtala kring frågor om boken och andra texter. Du visar att du kan bidra till att kommunikationen fungerar bl a genom att kommentera vad andra har sagt, bygga vidare på vad andra har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan skriva en text med argumenterande inslag, t ex en insändare.

 

 

Undervisning

 • Vi läser romanen Stjärnlösa nätter samt andra texter såsom noveller, argumenterande texter samt låttexter.
 • Vi tränar på att analysera genom att resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden.
 • Vi tränar på att diskutera, hålla igång och fördjupa ett samtal samt att argumentera.
 • Vi skriver texter utifrån boken samt tränar på att skriva en text med argumenterande inslag.
 • Vi ser en film på temat som vi diskuterar och använder som underlag i vårt skrivande.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och analysera boken och andra texter. Det här bedöms i en matris.
 • Din förmåga att kommunicera muntligt, dels genom att bidra med ett innehåll och dels genom att bidra till att samtalet förs vidare och fördjupas. Det här bedöms i löpande kommentarer.
 • Din förmåga att skriva en text med argumenterande inslag. Det här bedöms i en matris.

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Din förståelse
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera om budkskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Ny aspekt

Sv SvA
Argumenterande text

Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stödjs med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra texter och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: