Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården

Skapad 2016-02-08 10:47 i Båtsmans förskola Ale
Planeringen vänder sig till yngre barn i förskolan. Vi kommer att arbeta med olika djur som bor på en bondgård samt de fordon som finns på gården. Vi kommer att gå djupare in på det som barnen visar intresse för.
Förskola

I temat Bondgården kommer vi tala om olika djur som finns på en bondgård. Utifrån de djur barnen talar om kommer vi att ta reda på vad barnen kan och sedan fördjupa oss i olika frågeställningar som kommer upp. Det kan vara tex varför det finns kor, vad de äter och hur stora de är. Traktorer och stora maskiner är också något våra barn fascineras av vilket också kommer vara en del i temat. Vi kommer också odla något. Under senare delen kommer vi att göra ett studiebesök på en bondgård där vi kan finna och uppleva svaren på våra frågor.

Innehåll

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 16 barn i åldrarna ca 1,5 - 3,5 år, sex flickor och tio pojkar. Under hösten har vi observerat att barnen är intresserade av olika djur och fordon. Vi har varit i vår närmiljön och tittat på bland annat grävmaskiner. Ett av våra barn bor på en mindre gård och har olika djur på gården som det är mycket samtal kring. Vi upplever att barnen har olika kunskaper om djuren och vad de används till. Genom att arbeta med bondgården som tema ger vi barnen gemensamma upplevelser att utgå ifrån, både i samtal, lek och kunskap. Med hjälp av temaarbetet kan vi öka barnens förståelse för naturvetenskap, matematik och hur miljön påverkar i samhället. Barnen kommer att få möjlighet att dela med sig av sina kunskaper samt att vi tillsammans kommer söka svar på olika funderingar och frågor. Utifrån samtal med barnen har vi kunnat utläsa att de vet vilka djur som bor på en bondgård men vad djuren gör på bondgården och varför det finns djur på bondgården vet inte barnen. Vi har tidigare arbetat med begreppet samarbete vilket i detta tema kommer att innebära att vi tillsammans kommer att bygga en modell av en bondgård där våra bondgårdsdjur får bo tillsammans.  Vi har de senaste veckorna också börjat använda TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vi vuxna ser logistiken i tecknen och vi vill öka barnens förståelse för hur tecknen ser ut, tex tecknet för mjölk som man gör likt hur man mjölkar. TAKK kommer att ingå i detta temaarbete och finns med i vår dokumentation på avdelningen.

Nedbrytning av valda läroplansmål

Normer och värden -

 • Att barnen visar respekt och hänsyn för levande djur i deras miljö när vi är på bondgården eller i naturen.
 • Att barnen tar ansvar för våra odlingar, får en förståelse för vad plantan behöver för att växa.

Utveckling och lärande -

 • Att barnen ska få en förståelse för att använda böcker och medier, ipad, projektor för att ta reda på och förmedla kunskaper.
 • Att barnen utifrån sin matematiska förmåga får möjlighet att diskutera och jämföra sina olika funderingar på storlek på tex kossan eller antal.
 • Öka barnens förståelse för vad plantor behöver för att växa, sol, vatten och näring.
 • Öka barnens kunskaper om djur och annat som rör bondgården.
 • Att barnen får möjlighet att samtala och redogöra sina kunskaper, funderingar och iakttagelser.
 • Söka och förmedla information med hjälp av internet och Unikum

Barns inflytande -

 • Vi gör ett studiebesök på en bondgård där barnen får möjlighet till upplevelser och få möjlighet att konkret få undersöka just deras frågor och funderingar.

Förskola och hem -

 • samarbeta med föräldrarna genom att följa hur tomatplantan växer, från frö på förskolan och vad som händer när den kommer hem.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi börjar med att tala med barnen om vad de vet om bondgården, vilka djur som bor på bondgården, vad djuren gör och varför vi har djur på bondgården. Utifrån samtalen kommer vi att arbeta med de olika djuren som barnen talar om. Vi kommer att söka information på internet och barnen kommer att få möjligheter att berätta för varandra. Vi kommer att använda oss av sagor, dockteater och vi kommer också att spela teater både vuxna och barn. Vi har en blå balja där vi tillsammans kommer att skapa en bondgård där barnen kan leka med bondgårdsdjuren. Ute kommer vi att odla i vårt land och vi kommer även att odla på insidan. Vi vill försöka ge barnen en förståelse för vad växterna behöver för att växa. Vi kommer att i april/maj göra ett studiebesök på en bondgård där barnen får en gemensam upplevelse av vad djuren gör på en bondgård. Vår förhoppning är att också att barnen ska få upplevelser av traktorer som också är en del av bondgården. Arbetet kommer att kontinuerligt dokumenteras i Unikum, i barnens lärloggar, bloggen. Vi kommer också att dokumentera på avdelningen hur processen utvecklas. Vi räknar med att vara klara till vårt vernissage den 19 maj där vi visar upp vårt arbete för alla föräldrar. 

Uppföljning

Vecka 5, 6 o 7 - Vi började att fråga barnen vad de vet om bondgården, vilka djur som finns, fordon. Var djure  bor och vad de gör på bondgården. Vi frågade varför det fanns tex kor, men det var en alldelses för svår fråga. Vi valde att börja arbeta med kossan. Alla barnen kan tecknet för mjölk vilket påverkade valet. Vi har berättat sagan om den lilla, lilla gumman både som bordssaga och dockteater. Vi har tittat på film från bondgården där man mjölkar kossor samt tittat på bilder på kossan. Vi har talat om viljen färg kossor har och vad vi tror de gör på bondgården. Vi har funderat på hur stor en kossa är, vilket vi dokumenterat och kommer att följa upp vid vårt studiebesök. Barnen har fått rita målarbilder på en ko, en tjur eller en kalv. Vi hoppas att det ska göra barnen nyfikna på vad en tjur respektive kalv är, barnen kallar alla för kossor. Eftersom många barn varit sjuka fortsätter vi med detta den komma de veckan.

Vecka 8 o 9 - Vi har frågat barnen vad alla i kofamiljen kallas. Det var svårt, men lamm trodde de att barnen heter. Vi visade hela fårfamiljen och hönsfamiljen för att tydliggöra för barnen, men det var ingen som visste att det är tjur, ko och kalv, vi valde därför att berätta det för dem. Fler barn har ritat målarbilder på kor, tjurar och kalvar. Vi pedagoger har spelat teater om den stora, stora gumman. Sedan har barnen vid två tillfällen själva fått agera och klä ut sig i teatern. Några ville agera med en gång, några ville titta på lite först och några har varit med och agerat med figurerna i bordssagan. Vi har jämfört det olika i sagorna såsom den lilla-mellan-stora stolen, pallen, stävan osv. Vi har också pratat om att korna bor på bondgården och att de är ute i hagar med staket. Barnen har klippt staket i papper och klistrat upp runt de målade kobilderna. 

 Vecka 10 -

Vecka 11 - Pratade om hönan, tuppen och kycklingen och var äggen kommer ifrån.

vecka 12 - Denna veckan var det påsklunch med utklädning samt mycket påskpyssel och leken kycklingen i ägget och flera sånger om hönsfamiljen. 

Vecka 13 - Denna veckan har vi planterat en rosenböna. Barnen blev indelade in mindre grupper utifrån vem de lekte med just den dagen. De yngsta barnen fick vara med i varsina grupper. Vi gjorde lite olika i grupperna. I några grupper pratade vi tillsammans om vad barnen tror att bönan behöver för att växa och i några grupper tittade vi tillsammans på fröpåsen hur man skulle göra. En av grupperna ville vattna med mjölk och när vi skulle vattna dagen efter var det fler som ville vattna med mjölk. Alla barnen som var här har också fått så tomatplantor som vi tänker att vi ska göra ett samarbete med föräldrarna med. När vi skickat hem tomatplantan vill vi att föräldrarna ska fota och skriva en kommentar och antingen lägga in själva på Unikum eller maila till oss.

 

nytt mål: digitala verktyg, kommunicera.

Vecka 14 - Denna veckan har vi fortsatt med hönsfamiljen då vi har sjungit och pratat om hönan. Vi har kollat på några filmklipp om hönsfamiljen också. Vi har även uppdaterat oss vad gäller våra plantor och barnen fick titta lite extra noga på de som hade vuxit och vi diskuterade varför den som vad vattnat med mjölk hade blivit vit. 

nytt mål - samarbete skola/hem. Tomatplantan.

Utvärdering

Normer och värden -

Vårt besök på Bondgården var mycket positivt för alla de barnen som var med. De visade hänsyn och respekt för djuren genom att vara försiktiga, klappa fint och matade djuren med sådant som de tyckte om.

En del barn har varit mer intresserade av planteringen än andra barn genom tex att vattna och följa hur mycket det växer. Alla barnen har varit delaktiga, framför allt i tomatplantan som vi skickar hem 19 maj. De flesta barnen kan vi se har förstått att plantan behöver vatten för att växa och några av barnen pratar om att plantan också behöver ljus. Vi valda att fokusera på vatten.

Utveckling och lärande -

Projektorn har varit ett bra komplement för att förtydliga vårt tema. tex hur man mjölkar en ko, kycklingar som kläcks samt stora maskiner samt hur djuren låter. Barnen tycker det är roligt med projektorn och alla barnen får samma upplevelse. Vi kan se i dialoger efteråt att barnen har tagit till sig kunskaper utifrån det vi tittat på. Vi har också lånat en del böcker om bondgården som barnen gärna tittat i och som vi läst.

Matematiken har inte blivit så tydlig som vi från början tänkte. Det ar främst kossan som vi arbetade med utifrån matematiken, tex storlek och lägesbegrepp. Lilla Gumman sagan var ett tydligt arbetsmaterial för barnen och vi kunde se i deras lek med sagan att de förstått begreppen.

Alla barnen har fått vara med att så tomatplantor, några få var inte med på sådden av blomsterbönan och ute i landet. Barnen har visat blandat intresse för skötseln av planteringarna. Några har tyckt det varit roligt att vattna medans andra hellre lekt. Vi har nu skickat hem tomatplantan och hoppas på ett samarbete med föräldrarna om hur det går. 

Vi har använt oss av olika medier både att söka kunskap och vårt mål har också varit att göra föräldrarna mer delaktiga genom att vi tillsammans kan följa tomatplantan. Vi skickade hem tomatplantan i slutet av maj. några få barn har fotat plantan hemma och skickat på mail eller gjort ett lärloggs inlägg på Unikum. 

Barnens kunskaper om djuren har ökat. De kan vad de olika arternas hanor, honor och barn heter, ko tjur kalv, tupp höna kyckling. Det var svårast att få barnen att själva komma på tjur, kalv allt var kossor.

På samlingar och framför dokumentationen som sitter på väggen har vi tillsammans samtalat och delat med oss om våra nyvunna kunskaper. vi har även sett barnen själva stannar till framför dokumentationen och reflekterar. 

Barns inflytande - 

Bondgårdsbesöket var mycket positivt. Det fanns flera olika sorters djur som vi fick mata och det fanns flera traktorer så att allas barnen fick upplevelser från det som intresserar just dem. De barn som vill fick även rida på hästen. Tyvärr var några barns sjuka men vi hoppas på att kunna göra ett besök även nästa år oavsett vilket tema vi arbetar med. Vi hade högre planer på vad vi skulle få ut av besöket än vi han med att förbereda. Vi tänkte att vi skulle dokumenterat varje enskilt barns frågor och funderingar som de sedan skulle fått undersöka på bondgårdsbesöket. Vi gjorde detta på gruppnivå och lät barnens intresse och nyfikenhet på plats styra. 

Genomförande och arbetsmetoder -

Vi har dokumenterat på avdelningens väggar. Vi var mest aktiva i början med att fråga vad barnen tror och vilka förkunskaper de hade, sedan följde vi upp detta. Under terminens gång kom vi in på mycket annat vilket gjorde att vi under senare delen tappade fokus. Det blev inget vernissage som vi trodde i början av terminen. Det blev en gemensam vårfest där vi visade en film från vårt tema och besöket på bondgården.

Analys och utveckling

Valet av temat gjorde vi utifrån barnens intresse och att vi hade möjlighet att göra ett bondgårdsbesök hos ett av barnen. Fler av våra barn visade stort intresse för fordon vilket vi i efterhand upplever att vi har missat. Till bondgården skulle vi åka buss och under en period lekte barnen att de åkte buss. Detta skulle vi fångat upp bättre och arbetat mer med. Bra arbetsmetoder har varit sånger och lekar om djuren. Teater har också varit en bra och uppskattad metod att öka barns erfarenheter och kunskaper. Dramatiseringarna har även stärkt barnens tillit och självkänsla vilket gör att vi kommer fortsätta att dramatisera.

Vi har samtalat mycket med barnen och vi upplever ibland att det har varit svårt hur man säger. Vi ville inte lära utan att barnen skulle själv fundera. Vi trodde att barnen visste vad lamm var och tog därför fårfamiljen till hjälp för tjur, ko och kalv. In för kommande temaarbeten behöver vi fundera på vad barnen visar intressen för och utgå tydligare från det. Vi var för snabba med att dra vidare hela tiden. Tex kan vi nu i efterhand känna att vi skulle stannat vi ko och arbetet ännu mer med de, eftersom det var det djuret barnen visade störst intresse för.

Dokumentationen som sitter på avdelningen har varit en hjälp för barnen att delge varandra sin erfarenheter och kunskaper. Dokumentationen som sitter i delfinrummet upplever vi som mest aktiv.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: