Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2016-02-08 12:55 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetet syftar till att eleverna ska lära sig något om ritualer, levnadsregler, heliga platser inom judendomen, samt få veta lite om judendomens historia. Eleverna får kännedom om hur olika livsfrågor skildras i judendomen och vilken betydelse det får för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. De får också kunskaper om hur den judiska relogionen ser ut och fungerar idag.
Grundskola 4 Religionskunskap

Arbetet syftar till att eleverna ska lära sig något om ritualer, levnadsregler, heliga platser inom judendomen, samt få veta lite om judendomens historia. Eleverna får kännedom om hur olika livsfrågor skildras i judendomen och vilken betydelse det får för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. De får också kunskaper om hur den judiska religionen ser ut och fungerar idag.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är som det står i Lgr 11 "Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation."(Lgr 11, sid. 186)
Vidare står det i Lgr 11 att "undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning." (Lgr 11, sid 186) 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att se film, diskutera, läsa enskilt och tillsammans i grundboken och svara på frågor i arbetsboken.

I Lgr11 (sid 9) "Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

Vidare står det att "eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sid 9)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

Visa vad du lärt dig

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begrepp i skrift och tal (jude, judendom, Tanak, Tora, Lagen, synagoga, arken, rabbin, sabbat, kosher, koncentrationsläger etc.)
 • kunna analysera och jämföra olika högtider och riter inom judendomen med kristendomen som vi läs tidigare
 • analysera och veta hur judendomen påverkar samhället och hur samhället har påverkats av judendomen.
 • Ett skriftligt prov vecka 11

 

Tidsram

Arbetet pågår under 6 veckor.

Bedömning

Se matris.

Matriser

Re
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Religion åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i religion för att analysera livsåskådningar.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Tolkningar och bruk av livsåskådningar och religioner.
Du undersöker frågor.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Hur religioner påverkar och påverkas av samhället.
Du undersöker frågor.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
På årskursanpassad nivå reflektera över och resonera om:
- Livsfrågor och identitet - Vardagliga moraliska frågor och värderingar
Du delger tankar utan att föra något resonemang.
Du delger tankar och för enkla resonemang om frågorna. Du för resonemanget delvis framåt.
Du delger tankar och för utvecklade resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Du delger tankar och för ett nyanserat och välutvecklat resonemang om frågorna utifrån olika perspektiv. Du för resonemanget framåt och fördjupar/ breddar det.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information men vet inte om den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: