Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 VT-16

Skapad 2016-02-08 18:51 i Svärdsjöskolan Falun
Att arbeta med algebra innebär att du använder symboler och bokstäver för att beskriva ett mönster eller en händelse. Att beskriva en händelse med ett sådant matematiskt språk kan vara bra när du vill ta reda på något som du har svårt att undersöka praktiskt.
Grundskola 8 Matematik

Du kommer under några veckor lära dig: Förenkla uttryck. Lösa ekvationer Använda ekvationer vid problemlösning Lösa problem med hjälp av enkla formler Träna på att använda variabler(X är en mycket populär sådan) för att lösa problem eller skriva enkla uttryck

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Du kommer att få undervisning om: 

 • Strategier och metoder att förenkla uttryck, lösa ekvationer
 • Hur du använder färdiga formler till att lösa givna problem 
 • Hur du sätter upp en ekvation/uttryck för att lösa ett problem
 •  Hur man kan föra ett matematiskt resonemang, tex genom att tydligt visa arbetsgången vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Ha muntliga genomgångar.
 • Titta på filmklipp som vi sedan lägger ut på bloggen i Unikum.
 • Praktiska övningar både enskilt, par och grupp (EPA modellen).
 • Resonera och utveckla metoder och strategier för att befästa.
 • Börja med att arbeta i ett bashäfte där du tränar in metoder - tekniker
 • När det är klart finns det olika arbetsmaterial med utmaningsuppgifte
 • Diskutera var och i vilka sammanhang detta används ex jobb.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda, förstå och lösa algebraiska uttryck, formler och ekvationer. 
 • Välja metod (använda ekvationer) för problemlösning i vardagliga situationer.
 • Förstå och använda dig av generella uttryck för att lösa enkla problem
 • Argumentera logiskt och föra matematiska resonemang (skriftligt och muntligt)

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i aktiviteter, samtal och diskussioner
 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • genom skriftliga och muntliga tester.
 • det kommer att finnas elevexempel som visar på olika sätt att redovisa en uppgift och mot vilka kunskapskrav det mäter. Se exemplet på mönster som finns på anslagstavlan i salen
 • du kommer att få återkoppling under lektionerna och bedömningen kommer vi göra tillsammans på Unikum.

 

 

Exempel på bedömning:

Kommer vi att visa genom olika exempel under arbetets gång samt att det

finns uppsatt på anslagstavlan i salen. (se exemplet på mönster)

 

4. MÅLDIALOG

1.Mål till eleven:

Vad du ska lära dig: 

 • göra förenklingar 

          ex.          Förenkla uttrycket: x + x +2x

                         Skriv och förenkla ett uttryck för rektangelns

                         a) omkrets            

                         b) area

 • lösa ekvationer

          ex         Lös ekvationen   x + 3= 14

                       Lös ekvationen   2x -10 = x + 3

 • använda ekvationer vid problemlösning

          ex         Ett visst tal adderas med 5.  Därefter multipliceras summan med 4.

                       Resultatet blir 32. Vilket var det ursprungliga talet?

 • lösa problem med hjälp av enkla formler

          ex.           v = s / t          A = b*h / 2

 • Träna på att använda variabler (X är en mycket populär sådan) för att lösa problem eller skriva enkla generella uttryck

          ex         Maria ska ringa hem till Sverige med sin mobiltelefon.

                       Hennes  kostnad för samtalet kan bestämmas med formeln:

                       K = 9,95 + 1,6x där K är kostnaden i kr och x är samtalstiden i  minuter.

                      Hur länge kan hon prata för 20 kr?          

 • matematikbegrepp du bör kunna när vi jobbat klart:

 numeriskt uttryck, prioriterings regler, variabel, algebraiskt uttryck, ekvation,  mönster, balansmetoden, vänster led och höger led, prövning, förenkla uttryck, enklaste form.                                                                                                        

 

2. Du kommer att få undervisning om:

 • Strategier och metoder att förenkla uttryck, lösa ekvationer
 • Hur du använder färdiga formler till att lösa givna problem 
 • Hur du sätter upp en ekvation/uttryck för att lösa ett problem
 •  Hur man kan föra ett matematiskt resonemang, tex genom att tydligt visa arbetsgången vid problemlösning

 

3. Slutuppgift / Bedömningsunderlag:

 •  Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet på ovanstående mål
 •  EPA uppgift

Matriser

Ma

PROBLEMLÖSNING

Använda ekvationer vid problemlösning. Lösa problem med hjälp av formler
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

numeriskt uttryck, prioriterings regler, variabel, algebraiskt uttryck, ekvation, mönster, balansmetoden, vänster led och höger led, prövning, förenkla uttryck, enklaste form
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

Förenkla uttryck och lösa ekvationer
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

KOMMUNIKATION

Skriftliga uträkningar och muntliga förklaringar och resonemang
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: