Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor, nedbrytare och källsortering

Skapad 2016-02-09 20:46 i Olandsskolan Östhammar
Arbete för årskurs 3 kring enkla näringskedjor, nedbrytare och källsortering, allt hänger ihop.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska

Allt i naturen hänger samman. Växter och djur är beroende av varandra. Du ska få lära dig vad ett ekosystem är. Vad en näringskedja är och hur olika de kan se ut beroende på var i naturen vi befinner oss. Du ska få lära dig vad fotosyntes är för något hur viktigt det är för allt liv på jorden. Vi ska lära oss att allt hänger ihop, att alla har en viktig roll i naturen.

Innehåll

Syfte - VARFÖR ska vi arbeta med detta?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll - VAD ska vi arbeta med?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Arbetssätt - HUR ska vi arbeta med detta?

Vi kommer att:

 • läsa och diskutera texter i läroböcker.
 • se på film och diskutera dess innehåll
 • söka fakta och arbeta med en sexfältare
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Arbeta med tankekartor och stödord
 • Skriva en egen faktatext utifrån stödord
 • Arbeta enskilt och tillsammans i grupp
 • Redovisa i form av text och bild samt muntligt berättande
 • besöka en miljöstation

VAD kommer att bedömas?

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • du kan läsa faktatexter och skriva om innehållet med egna meningar.
 • du deltar i diskussioner, gör jämförelser och svarar på frågor.
 • du redovisar för dina klasskamrater vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser

NO Sv
Näringskedjor, nedbrytare och källsortering

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Elevens förståelse för ämnesspecifika begrepp såsom näringskedja, kretslopp, fotosyntes, ekosystem, nedbrytare, kompost, källsortering och återvinning.
Du är bekant med begreppen och kan med stöd beskriva och ge exempel.
Du är bekant med begreppen, kan beskriva och ge exempel samt använda dem i ditt eget berättande och skrivande.
Du väl bekant med begreppen, kan utförligt beskriva och ge exempel och du använder dem med säkerhet i ditt eget berättande och skrivande.
Samband i naturen
Elevens förmåga att se samband i naturen och hur t.ex. näringskedjor, nedbrytare och källsortering hänger ihop.
Du kan med stöd ge exempel och beskriva något enkelt samband i naturen, t ex på vilket sätt växter och djur har nytta av varandra.
Du kan ge exempel och beskriva något enkelt samband i naturen, t ex på vilket sätt växter och djur har nytta av varandra.
Du kan ge utförliga exempel och beskriva flera olika samband i naturen.
Näringskedja
Elevens förståelse för näringskedjor.
Du kan med stöd rita och förklara en egen näringskedja i tre led(skrivhjälp kan behövas).
Du kan utan stöd rita och beskriva en egen näringskedja (viss assistans, t ex förlaga för avskrift kan behövas).
Du kan utan stöd rita och på egen hand skriftligen beskriva denna.
Material och källsortering
Elevens förståelse för källsortering och varför detta är bra för vår miljö.
Du kan namnge tre olika material som ofta finns i hemmet.
Du kan namnge tre olika material som ofta finns i hemmet. Du vet hur några av dem ska källsorteras.
Du kan namnge tre olika material som ofta finns i hemmet. Du vet hur alla material ska källsorteras.
Hjälpa miljön
Med hjälp kan du ge något exempel på vad du kan göra för att vara snäll mot miljön.
Du kan ge något exempel på vad du kan göra för att vara snäll mot miljön.
Du kan ge flera exempel på vad du kan göra för att vara snäll mot miljön.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
 • Sv   3
Eleven kan läsa elevnära texter med bra flyt och viss förståelse.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och bra förståelse och visar detta genom att besvara frågor med hjälp av texten.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och förståelse och visar det genom att sammanfatta med egna ord.
Skriva
 • Sv   3
Eleven kan med stöd skriva en enkel text med läslig handstil och på dator.
Eleven har en fin handstil och kan med stöd skriva en enkel text på dator.
Eleven har en fin handstil och kan självsändigt skriva en enkel text på dator.
Beskrivande text.
 • Sv   3
Eleven kan med stöd skriva en faktatext som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven kan skriva en faktatext som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven kan med säkerhet skriva en faktatext som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. .
Söka information
 • Sv   3
Eleven kan med stöd söka information ur någon anvisad källa och med stöd då återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan med säkerhet söka information ur olika källor och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
samtala
Eleven kan delta i klassrumsdiskussioner.
 • Sv   3
Eleven kan delta i klassrumsdiskussioner med stöd av lärare och klasskamrater.
Eleven deltar i klassrumsdiskussioner genom att t.ex. ställa frågor eller framföra egna åsikter.
Eleven deltar aktivt i klassrumsdiskussioner där eleven både ställer frågor, kommenterar och framför egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: