Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden åk 5 läsåret 16/17

Skapad 2016-02-10 11:19 i Ljungviksskolan Lerum
Namn- och lägeskunskap om Norden. Varför och på vilket sätt Nordens natur- och kulturlandskap skiljer sig åt? Vad är det som formar de olika landskapen? Vad har vi för naturresurser och vad används de till? Använda viktiga ord och begrepp som har med området att göra.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Varför ser Island ut som det gör? Varför kallas Finland för de tusen sjöarnas land! Vad finns det för naturresurser i Norden? Var kommer olja ifrån och vad används den till? Vad är en topografisk och tematisk karta? Hur kan jag använda kartor för att förstå ett lands natur, befolkning osv? Detta är några frågor som vi ska hitta svaret på i det här området!

Innehåll

Syfte

Du kommer träna din förmåga att använda geografiska hjälpmedel/verktyg och metoder när du lär dig om norden och Sveriges naturlandskap och namngeografi. Din förmåga att analysera och ge förklaringar till varför befolkningen är fördelad som den är i Sverige och i Norden. Du kommer även träna din förmåga att ta hjälp av viktiga begrepp för att förklara exempelvis vad en produkt består av och vilken naturresurs den kommer ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll/ämnesinnehåll

I det här området kommer du ha utvecklat kunskaper om och förmågan att:

- beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och förstå varför naturen ser ut på olika sätt i olika delar av norden.   

- förstå vad en naturresurs är och nämna vad olika naturresurser används till och veta vilka som är Sveriges och Nordens viktigaste naturresurser och varför dem är viktiga. 

- förklara var de flesta människorna bor i Norden och varför det är så. Fundera kring orsakerna bakom befolkningsfördelningen.

- beskriva namn och lägen på Nordens länder och var de ligger. Namnet på viktiga hav, berg, städer och vatten i Sverige och i Norden. 

- använda nya viktiga ord/begrepp såsom glaciär, gejser, fjord, export, import, naturresurs osv.

- använda kartor, google earth och ta hjälp av dessa hjälpmedel när du lär dig geografi. Kunna förklara skillnaden och förstå när du använder en tematisk och en topografisk karta. Även kunna beskriva kartans färger, symboler och hur kartan är uppbyggd utifrån en tematisk karta, topografisk och en hybridkarta.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske hela tiden under arbetets gång. Här nedan ser du vad som krävs för att nå kunskapskraven för det här området. Det krävs att du både lär dig fakta, att du visar att du förstår fakta och att du kan jämföra och dra slutsatser med hjälp av din fakta. Uppdelningen fakta, förståelse och analys visar vilken förmåga du tränar och är inte detsamma som kunskapsnivåerna E (nivå 1), C (nivå 2) och A (nivå 3) som det står i matriserna nedan.

När jag bedömer i matrisen nedan så bedömer jag på vilken nivå du befinner dig på. Jag bedömer om du har förståelse på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3 även vad du har för förståelse av olika fakta och hur du analyserar faktan, alltså tar hjälp av faktan när du diskuterar olika problem.

KUNSKAPSKRAV

Fakta

Förståelse

Analys

*kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och geografiska lägens

*förklaringar till hur befolkningen är fördelad i Sverige.

*Kunskaper om sambandet mellan natur- och kulturlandksap.

*använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.

*Jag kan namn och läge på Sveriges landskap, städer, sjöar och älvar

*Jag kan namn och läge på några geografiska objekt (länder,städer,vatten) i Norden

*Jag beskriver Sveriges läge och var i Sverige det bor flest människor.

*Jag beskriver hur Nordens länder ser ut utifrån en karta och några enkla fakta.

*Jag jämför ett annat nordiskt land med Sverige och beskriver dess läge, klimat och natur.

*Jag kan resonera om för- och nackdelar med att bo i stad och i glesbygd.

*Jag kan ge troliga förklaringar till varför människor flyttar.

*Jag visar hur naturen har betydelse för Nordens länder och deras produktion av varor/tjänster.

*Kan beskriva lägen och använda en tematisk karta.

*använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.

*Jag beskriver lägen och tolkar symboler i en tematisk karta.

 

 

*Jag använder mig av väderstreck, temperatur och orden för Sveriges tre delar när jag beskriver exempelvis Sverige.

*Jag jämför t.ex. två platsers klimat och drar någon slutsats.

*naturresurser, var de finns och hur de kan användas

*Jag ger exempel på naturresurser i de olika nordiska länderna.

*Jag förklarar vad en produkt består av och vilken naturresurs den kommer ifrån.

*Jag jämför värdet av två olika naturresurser och drar någon slutsats.

Matriser

Ge
Matris Norden, kartkunskap och natur- och kulturlandskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Här bedöms hur du samtalar, diskuterar, resonerar kring ämnet med hjälp av fakta, beskrivningar och exempel.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunskaper om hur naturen ser ut i Nordens länder.
Du har goda kunskaper om hur naturen ser ut i Nordens länder.
Du har mycket goda kunskaper om hur naturen ser ut i Nordens länder.
Kommunikativ förmåga/Analysförmåga
Här bedöms hur du samtalar, diskuterar, resonerar kring ämnet med hjälp av fakta, beskrivningar och exempel.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med enkla och till viss del underbyggda resonemang beskriva och förklara varför naturen ser ut som den gör.
Du kan med utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang beskriva och förklara varför naturen ser ut som den gör.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva och förklara varför naturen ser ut som den gör.
Analysförmågan
"Djupkunskaper" Se samband, förstå orsaker och konsekvenser av saker och ting.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du förklarar något enkelt samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden. Du förklarar med hjälp av få fakta, beskrivningar och exempel.
Du förklarar flera och ganska komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden. Du förklarar med hjälp av flera fakta, beskrivningar och exempel.
Du förklarar många och komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden. Du förklarar med hjälp av många fakta, beskrivningar och exempel.
Begreppslig förmåga
Här bedömer jag hur väl du använder dig av viktiga ord/begrepp som tillhör området.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du använder dig av få viktiga begrepp som ex: naturresurs, topografisk karta, gejser, glaciär, kalhygge. Du använder ord/begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av flera viktiga begrepp som ex: naturresurs, topografisk karta, gejser, glaciär, kalhygge. Du använder ord/begrepp på ett ganska fungerande sätt.
Du använder dig av många viktiga begrepp som ex: naturresurs, topografisk karta, gejser, glaciär, kalhygge. Du använder ord/begrepp på ett välfungerande sätt.
Procedurförmåga
Här bedömer jag din förmåga att söka, samla, sortera information och använda olika slags kartor
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt söka, samla information och förstå om den information du hittat är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan på ett fungerande sätt söka, samla information och förstå om den information du hittat är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan på ett välfungerande sätt söka, samla information och förstå om den information du hittat är användbar för ditt arbete.
Procedurförmågan
Här bedömer jag din förmåga att söka, samla, sortera information och använda olika slags kartor
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du använder dig av någon enstaka metod exempelvis: kartor, google earth, GPS, kompass för att fördjupa dina kunskaper.
Du använder dig av flera metoder exempelvis: kartor, google earth, GPS, kompass för att fördjupa dina kunskaper.
Du använder dig av många metoder exempelvis: kartor, google earth, GPS, kompass för att fördjupa dina kunskaper.
Sverige/Nordens namngeografi
Här bedömer jag dina kunskaper om Sverige och Nordens namngeografi.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunskaper om Sverige och Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Sverige och Nordens namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Sverige och Nordens namngeografi.
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, resonerar och jämför olika länder och storleksförhållanden mellan varandra.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med viss säkerhet visa var ställen ligger och jämföra storlek mellan olika länder, sjöar, floder osv.
Du kan med ganska god säkerhet visa var ställen ligger och jämföra storlek mellan olika länder, sjöar, floder osv.
Du kan med god säkerhet visa var ställen ligger och jämföra storlek mellan olika länder, sjöar, floder osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: