Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och Hälsa på Nyckelpigan

Skapad 2016-02-10 16:58 i Pysslingen Förskolor Almdungen Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Utifrån forskning

Håll Sverige rent (grön flagg).

FIRO (Will Schutz)

Från jag till vi (Gunilla Guvå)

 Barnkonventionen och materialet av Linda Palm, de tio kompisböckerna

Mål (Förväntat resultat)

Ett tryggt, trivsamt och roligt klimat på Almdungen.

Att barnen på Almdungen skapar förståelse för natur, miljö och hälsa.

Att leken är kärnan i allt vi tar oss för. 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Hela förskolan har sedan länge haft ett intresse för hälsa och välbefinnande. Vi har en måltidspedagog som tillsammans med barnen och vår kock fångat upp ett intresse kring  kostvanor och välbefinnande.

Vi kan se ett rörelseintresse och behov av att röra sig. Detta vill vi utmana vidare genom att erbjuda barnen att utveckla och skapa förståelse för sin kropp och sitt välbefinnande.

Det finns många nyinskolade barn på Almdungen och vi vill ge dem de bästa förutsättningarna till att finna sin identitet och hitta gruppgemenskap.

Genom barnens intresse för lek vill vi att de utvecklar sin lekförmåga, sociala kompetens och respekt för vänner och miljö.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Vi kommer att arbeta med gruppen utifrån FIRO och Från jag till vi för att skapa en gemensam värdegrund. Gruppstärkande lekar där vi lär barnen respekt för varandra och där de kan hitta varandras styrkor och förmågor. Vi kommer erbjuda aktiviteter som tillgodoser och utmanar barnens rörelsebehov t.ex. Mini-Röris, sång och dans, arbeta med kompisböckerna( Barnkonventionen,Linda Palm)

Vi kommer att jobba interkulturellt där vi lyfter våra olika kulturer, traditioner och språk.

Vi kommer att samtala om och kring mat och grönsaker samt vikten av att röra sig på ett lustfyllt sätt.

Genom att återvinna mat och annat material ge barnen en förståelse för naturens kretslopp och vikten av hållbar utveckling.

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Vi ser att barnen kan och känner till alla våra rutiner samt att de har fått förmågan att samarbeta. Gruppen känns trygg och vi ser detta genom att alla barn vågar komma till tals samt att alla barn hörs och ses i gruppen. I arbetet med böckerna av Linda Palm så ser vi att barnen skapat sig förståelse för varandras integritet, att de lärt sig respektera varandra genom tex att säga och göra " stopp". Vi ser att barnen utforskar och gärna medverkar i våra gemensamma gruppaktiviteter såsom dans, samling, " mini-röris" etc.

Barnen har skapat sig en förståelse för vart maten tar vägen efter lunchen genom att barnen själva får skrapa sin tallrik och vi har samtalat om vart avfallet sen tar vägen. 

Vi har uppmärksammat kulturer och språk som är representerade på avdelningen genom att tillsammans med vårdnadshavare skapa böcker och ex prata om deras olika språk. Vi har också uppmärksammat olika högtider från andra länder, vilket vi kunde se var uppskattat hos barnen i hela gruppen.

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Vi upplever att planeringen kan ligga kvar eftersom det tillkommit nya barn och för att fler nya barn väntas i höst. Vi ser att metoderna har fungerat adekvat och känner därför att temat kan vara detsamma.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: