Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete våren 2016

Skapad 2016-02-11 06:12 i Nolängens förskola Ale
Ekorren Snick flyttar in till oss. Under våren kommer han ge barnen olika uppdrag.
Förskola

Tema arbete våren 2016

Ekorren snick flyttar återigen in på Smörblomman, han smög ner i ryggsäcken när vi varit i skogen. Snick kommer att vara vår röda tråd och genom den får olika aktiviteter och uppdrag där alla mål i läroplanen innefattas.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen i vår grupp är 1-3 år och vi håller på att skola in de två sista. Behovet av att lära känna varandra och miljön är stor. Vi har varit i våra "nya" lokaler sen i januari. Trygghet är viktigt just nu. Våra äldsta barn har stort intresse av matematik och språk. Andra intressen vi ser i gruppen är billek av olika sorter samt olika typer av bygg och konstruktion. Skapande, spel och pussel är andra intressen vi ser.

Mål

 •  skapa en intressant lärmiljö där barnen blir intresserade av att delta. • Alla ska känna sig trygga och delaktiga i gruppen

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer använda oss av Ekorren Snick som en del av vår verksamhet. Snick kommer att ge barnen uppdrag av olika slag. Uppdragen kommer att handla om allt från matematik, språk, konstruktion till socialt samspel, rörelse och skapande aktiviteter.

Uppföljning

Vi följer upp varje del, alltså varje uppdrag på vår planering varannan måndag.

Hela temaarbetet gör vi en uppföljning på i slutet av terminen.

 

Uppföljning 2016-06-10

Vid de tillfällen vi har använt oss av vår vän Snick har barnen varit engagerade och vi upplever att barnen tyckt att det varit spännande. Det har varit lätt att få med alla barn på dessa aktiviteter. Vi märker att barnen tar till sig det vi gör genom  samtal i vardagen, framförallt pratar barnen mycket om Snick och hens uppdrag vid matsituationerna. Vi upplever att detta sätt att arbeta med de yngre barnen har varit bra då metoden är lätt att anpassa efter barnens intressen.

Utvärdering

Vi utvärderar varje delmoment av teamarbetet varannan vecka på planeringen. Utvärdering av hela temaarbetet görs utifrån de redan utförda utvärderingarna,  i slutet på terminen.

Utvärdering 2016-06-10

Vår upplevelse är att temaarbetet har varit roligt och lärorikt vid de tillfällen vi genomfört det. Vi tar med oss erfarenheterna från detta arbete till nästa, både positiva och negativa. Positivt är att det varit lätt att få alla barn att delta samt att Snick skapat ett gemensamt intresse i barngruppen och därmed har alla kunnat känna sig som en del av gruppen. Vi har inte använt snick så mycket som vi tänkt på grund av att situationen på smörblomman inte gjort detta möjligt. Det har varit en termin med mycket förändringar i personalgruppen vilket skapat oro i barngruppen som vi koncentrerat oss på att motverka. Detta upplever vi att vi lyckats bra med och barngruppen är harmonisk och trygg.

 

Analys och utveckling

Vår analys blir att det vi genomfört har lyckat bra. Vi har genom Snick skapat en intressant lärsituation/ miljö där vi fått med alla barn. Alla barn  lär på olika sätt vilket vi har tagit hänsyn till. Det som vi ta med oss till nästa temaarbete är att det är viktigt med kontinuitet som vi inte lyckats med denna gången, det krävs mer planeringstid. Något som  vi också vill utveckla är dokumentationsdelen, vi vill på ett bättre sätt få med barnens tankar kring sitt eget lärande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: