Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Robinsonader (vt 2016)

Skapad 2016-02-12 00:05 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om Robinson Crusoe av Daniel Defoe och om andra robinsonader. Eleverna skriver sin egen text i kallad "Min Robinsonö" i 6 kapitel.
Grundskola 7 Svenska Geografi

Dokusåpan Robinson, filmer som Cast Away, tv-serier som Lost och nobelpristagaren William Goldings bok Flugornas herre... Vad har de gemensamt? De handlar alla om att överleva under svåra omständigheter och genren kallas robinsonader.  Daniel Defoe skrev den ursprungliga robinsonaden Robinson Crusoe av Daniel Defoe på 1700-talet. Nu ska du skriva din egen robinsonad.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Robinson Crusoe är ett exempel på att äldre litteratur fortfarande är aktuell. 1700-tals boken har blivit en genre; robinsonaden. Olika varianter på berättelsen finner vi nu på tv, på bio och i bokhandeln. 

Lär känna genren, ursprungsboken och Alexander Selkirk, mannen som inspirerade Daniel Defoe till att skriva boken om Robinson Crusoe, och skriv sedan din egen robinsonad. Din text kommer att bestå av sex kapitel (se rubriken "Hur?") och olika texttyper ingår. Du får även lära dig om upphovsrätt och om hur man infogar bilder i text.

I din text/Robinsonad ska du bli strandsatt i ett tropiskt område t.ex. Amazonas eller Martinique (vulkanö) eller annat valfritt tropiskt område. Du ska leva och bo där utan några västerländska bekvämligheter.

Ta reda på vilken vegetation(zon) som råder i området. Hur påverkar klimatet dig och din överlevnad? Hur ser faunan ut? Bör du se upp med vilka djur och insekter du stöter på? Vad kan du t.ex. äta och vad behöver du undvika? Vilka faror finns? Risk för kraftig nederbörd eller stormar? Om du skulle riskera att hamna vid/i ett lerigt jordras efter ett skyfall, beskriv hur området förändrats efteråt. Hur ser topografin (terräng) ut? Rita en karta över ditt område. Vilka processer/krafter har format området/ön? Är det plan mark runt omkring eller har du hamnat i ett bergigt område med t.ex. en aktiv vulkan? Hur tar du dig runt platsen?


Se kopplingar till läroplanen nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Vi lär oss om romaner.
 • Vi lär oss om Robinson Crusoe av Daniel Defoe och om andra robinsonader.
 • Eleverna skriver sin egen text i kallad "Min Robinsonö" i sex kapitel. Se rubriken "Hur?" för ytterligare information.
 • Vi jobbar med kamratrespons både på vår gemensamma kamratresponsblogg (på blogger.com)

  Se kopplingar till det centrala innehållet i läroplanen nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Undervisningens innehåll: Hur?

 

 • Vi lär oss om Upplysningen, Robinson Crusoe av Daniel Defoe och om andra robinsonader.
 • Eleverna skriver sin egen text i kallad "Min Robinsonö" i sex kapitel.
 • Vi jobbar med kamratrespons muntligen och skriftligen.
 • Vi pratar om upphovsrätt och hur man kan använda bilder utan att bryta mot upphovsrätten.

Robinson Crusoe skrevs av Daniel Defoe på 1700-talet. Inspiration till boken fick han från Alexander Selkirks livsöde.

 • Läs om Defoe och öde ö-berättelserna i Faktaboken s. 119-121.
 • Läs instruktioner och frågor på: Frågor till Daniel Defoe och öde ö-berättelserna
 • Lämna in dina svar på it's learning.

Information om Robinson Crusoe, Daniel Defoe och Alexander Selkirk finns även på internet. (Se bland annat: Daniel Defoe och Alexander Selkirk)

Berättelsen har omarbetats många gånger för att anpassa den till nya tider och till yngre läsare. Naturligtvis är den även filmad ett antal gånger. På it's learning finns länkar till flera olika versioner.

En robinsonad är en berättelse om en person som klarar sig ensam: Robinsonad

Min Robinsonö

Kapitel 1: Strandsatt på en öde ö

Kapitel 2: Livet på ön

Kapitel 3: Flaskpost

Kapitel 4: Kartan

Kapitel 5: Hemlängtan och en dikt från ön

Kapitel 6: Räddningen och hemkomst

Arbetsplanering

 • Vecka 4-6: Upplysningen (1700-talet), Daniel Defoe och robinsonader. Vi jobbar med frågor om Daniel Defoe och robinsonaderna 
 • Vecka 6-7: Vi börjar skriva robinsonader (kapitel 1).
 • Vecka 9-11: Vi skriver kap 2-4.
 • I slutet av vecka 11: Skicka det ni skrivit som e-post till medlemmarna i er responsgrupp och till läraren.
 • Vecka 13: Ni läser minst två robinsonader och skickar en skriftlig respons till textförfattaren och läraren. Ni fortsätter att skriva er robinsonad.
 • Vecka 14: Vi skriver kap 5-6.

Muntlig (efter kapital 1) och skriftlig respons (vecka 13)

 • Använd er av checklistan när ni ger respons. 
 • Låt en kompis läsa din text och komma med synpunkter. Diskutera innehållet i din text.
 • Tänk efter om du tycker att du tror din text blir bättre av dessa förslag. Du får nu möjlighet att ändra din robinsonad med hjälp av tips du har fått av din kompis.
 • Vi kommer att använda oss av responsgrupper vid några tillfällen. Läs då de andra gruppmedlemmarnas texter och kom med respons.
 • Lämna in den färdiga texten på it's learning.

När du skrivit färdigt hela berättelsen:

 • Läs instruktionerna ytterligare en gång för att se att du fått med allt du skulle.
 • Läs din text och se om det blivit som du tänkt dig.
 • Lämna in på inlämningssidan på It’s learning.

Kunskapskrav (för år 9)

Se kopplingar till kunskapskraven nedan:

Ytterligare kopplingar till kunskapskraven för geografi tillkommer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  C 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Bedömning

 • Att uppgifterna till texten ur Faktaboken är utförda och inlämnade.
 • Att svaren visar att du har läst och förstått instruktioner, frågor och texter (faktatext och skönlitteratur).
 • Att skrivuppgiften är genomförd på ett sätt som visar att du förstår instruktionerna och att du har arbetat med din text på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
 • Att du har använt checklistan och instruktionerna för att ge förslag på förbättringar av de texter som du läst.
 • Att din egna text "Min robinsonö" innehåller de olika typer av texter som anges i instruktionerna.
 • Nivån på språket
 • Det litterära innehållet.
 • Din respons på andras texter bedöms.
 • Geografiska aspekter tillkommer.

Matriser

Sv Ge
Svenska: Robinsonader (vt 2016)

Matris under konstruktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse (texter om upplysningen, Daniel Defoe, Robinson Crusoe och moderna robinsonader
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriftlig förmåga
anpassning till texttyp
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Skriftlig förmåga
skrivregler
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Skriftlig förmåga
ordval och meningsbyggnad
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Berättande texter
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text och bilder
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att kombinera olika texttyper och bilder så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och bilder så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och bilder så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Respons
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Sammanvägt betyg på skrivuppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: