Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2016-02-14 18:41 i Slöingeskolan Falkenberg
Hur vi arbetar med taluppfattning i år 2.
Grundskola 2 Matematik

Arbete med taluppfattning i år 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna att se samband, undersöka, pröva, reflektera och dra slutsatser i matematiken.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vad

Att du kan:

Talkamraterna
Visa tal konkret
Några huvudräkningsstrategier
Överslagsräkning
Visa och rita multiplikation och division
multiplikation/divisionstabeller
Göra  räknesaga
Taluppfattning 1-100

Hur

- muntligt
- självskattning efter tränade moment
- diagnoser


Bedömningen av ditt kunnande sker genom kontinuerlig observation av ditt arbete, efter varje moment samt genom att ställa frågor om hur du tänker och vad du gör.
Genom "öppna frågor" efter ett genomarbetat moment se om du förstått vad träningen gått ut på.

Genom att tydliggöra VAD du tränar får du lättare att själv se din utveckling, vilket i sig skapar motivation. Du får genom självskattning utvärdera de moment du tränat på.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer

Såhär tränar vi:

Regelbundna kontinuerliga samtal om vilket/vilka moment som tränas för att det ska bli tydligt för dig.

Du tränar upp dina förmågor genom att delta i samtal både individuellt, par och i grupp.

Du har möjlighet att välja mellan olika konkreta material för att tydliggöra momenten och skapa förståelse.

Du tränar momenten genom olika aktiviteter som t ex. lekar, spel (även digitala), genomgångar, par/grupparbete, individuellt arbete. Genom att du får förklara och lära dina kamrater får du själv chans att träna och befästa dina kunskaper.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: