Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-02-15 12:39 i Påskallavikskolan Oskarshamn
En Lpp över arbetsområdet Medeltiden.
Grundskola 5 Historia

På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar, kyrkor och städer i Norden. Själva begreppet medeltid betyder egentligen tiden mellan antiken och renässansen från ungefär år 500 till år 1500. I Sverige räknas medeltiden i och med kristnandet från ca år 1050 till år 1520 då Stockholms blodbad inträffar. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.

 Ur det centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

  • när Medeltiden inträffade både i Sverige och ute i övriga Europa
  • redogöra för stora förändringar som skedde under tidsperioden, orsaker till samt konsekvenser av dessa
  • redogöra för Hansan och dess betydelse
  • beskriva skillnaderna mellan samhällsklasserna (de fyra stånden, dvs adel, präster, borgare, bönder)
  • beskriva likheter och skillnader mellan hur människor levde på Medeltiden jämfört med nu (man, kvinna, barn)
  • redogöra för viktiga personer och händelser som inträffade under Medeltiden
  • beskriva kyrkans /klostrens roll under Medeltiden
  • ge exempel på hur vi kan veta så mycket om Medeltiden
  • resonera om varför historiska personer och händelser kan framställas på olika sätt 
  • skillnaden mellan historisk källa och historisk tolkning
  • förstå och använda dig av ord och begrepp som rör Medeltiden

Arbetssätt och undervisning

De stora frågorna som är utgångspunkt för arbetsområdet är:

* Vad förändras under Medeltiden?

* Vad utvecklas under tidsepoken?

* Vilket utbyte har vi med omvärlden?

* Hur kan vi veta något om Medeltiden?

* Kan vi lita på informationen?

Vi utgår från läromedlet Puls historia. Vi läser texterna gemensamt och diskuterar innehållet. Dessutom arbetar vi med instuderingsfrågor till texterna. Vi ser filmer som handlar om tidsepoken och samtalar kring innehållet i dessa. Det blir även gemensamma genomgångar där jag berättar om medeltiden. I samband med genomgångarna antecknar vi tillsammans viktig fakta. 

Ni ska som avslut på arbetsområdet göra ett enskilt arbete om ett valfritt område inom medeltiden. Under det arbetet söker ni fakta i böcker och på Internet samt antecknar stödord. Resultatet ska bli en affisch med bild och text. Du redovisar sedan ditt arbete för klassen. 

 

 

Visa vad du lärt dig

Diagnosuppgifter om medeltiden både under och efter arbetets gång. 

Tidsram

Arbetet beräknas pågå under 6-7 veckor.

Bedömning

 

Se matris

Matriser

Hi
Ur kunskapskraven för historia åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet..
Historiska begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: