👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete år 9 HT 2017

Skapad 2016-02-15 13:51 i Hannaskolan Grundskolor
Hannaskolans mall att utgå från i arbetet med lokala pedagogiska planeringar. Kopiera innan du redigerar!
Grundskola 9 Slöjd

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

 

 • Kunna förklara hur du ska göra (arbetsprocessen) för att framställa plagget/föremålet.
 • Kunna rita skisser, modeller och förklara dem.
 • Kunna skriva en planering hur du ska lägga upp ditt arbete
 • Kunna se hur din arbetsinsats påverkat resultatet.
 • Veta vilket textilt material du jobbar med och några av egenskaperna materialet har.
 • Skriva i loggboken efter varje arbetspass om hur det går och vad du lär dig.

Arbetssätt


Du jobbar självständigt med din uppgift med handledning från läraren.
Under arbetets gång är det viktigt att du dokumenterar. Du ska även skriva ner vilken fiber tyget är framställda av och några av de egenskaper fibern har.  

          Utifrån inspiration av konst, kultur, mode eller design ska du framställa ett slöjdföremål.

 • Du ska kombinera olika slöjdtekniker.

  Idéutveckling:    Du får söka inspiration på nätet, i tidningar, böcker, pärmar i slöjdsalen och egna idéer  mm. Efter det är det dags att göra minst tre olika skisser för att utveckla din idé.

  Överväganden: Hur ska du gå till väga för att nå ditt mål? Vilka tekniker ska du använda dig av? Skriv ner en idé om hur du kan göra,  resonera med din lärare om planeringen  fungerar och hur du kan utveckla den. Vilka tyger, garner behöver du finns de i slöjdsalen eller behöver du beställa något.

  Framställning: Rita mönster, klipp ut de delar  du ska ha använda, arbeta med de olika teknikerna.

  Värdera/utvärdera: efter varje lektion ska du skriva några meningar om vad du lärt dig, vad som gått bra eller dåligt, hur du löst de problem som uppstått. När slöjdföremålet är klart skriver du en utvärdering som finns på classroom. kunna använda slöjdspecifika begrepp.

Bedömning

 Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • kunna planera hur du ska framställa ditt slöjdföremål.
 • kunna framställa ett slöjdföremål utifrån dina förutsättningar.
 • kunna använda redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.
 • ta ansvar för att arbetsprocessen leder framåt.
 • kunna ge omdömen om hur arbetsprocessen gått.
 • kunna förklara vilket uttryck slöjdföremålet har utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Dessa förmågor har du visat under terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.