Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Getingboet till förskoleklass

Skapad 2016-02-15 19:59 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Så här tänker vi kring övergången förskola till förskoleklass
Förskola

 

Rutiner för överlämnande till förskoleklass/skola. Detta finns formulerat sedan hösten 2015. 

Samverkan förskola/vårdnadshavare

Skolvalet i Nacka sker under december och januari.

I början på mars får vårdnadshavaren veta vilken skola deras barn ska gå i.

Förskolan och vårdnadshavarna kommunicerar skolval och skolplacering för att få en bra överlämning.

I samband med skolbesök och eventuella överlämningssamtal kommunicerar förskolan och vårdnadshavarna om samtalets innehåll och samarbete vid skolbesök. 

Samverkan förskola/skola

När vi fått besked om vilken skola barnen blivit placerade på tar vi kontakt med skolan för att få information om deras planerade skolbesök och eventuella överlämningssamtal.  Områdets skolor har olika rutiner kring skolbesök och överlämningssamtal.

Barn med beviljat verksamhetsstöd

Ett överlämningssamtal sker med ansvarig pedagog och vårdnadshavare. Då överlämnas allt kartläggningsmaterial, handlingsplaner och uppföljningar. Vårdnadshavaren har sen ansvar att informera skolan och eventuellt lämna vidare materialet.

Om vårdnadshavaren önskar kan ansvarig pedagog medverka vid barnets överlämningssamtal tillsammans med vårdnadshavarna.

Unikum

Unikum är ett digitalt verktyg som används av alla Pysslingens förskolor och skolor där barnets/elevens lärande och utveckling kontinuerligt dokumenteras och följs upp under hela förskoletiden/skoltiden.

Vid övergång till skola som använder Unikum kan läraren följa barnets utveckling under förskoletiden.

Där mottagande skola inte använder Unikum uppmuntras vårdnadshavaren att skriva ut innehållet om sitt barn och spara eller lämna vidare till skolan. 

Barns delaktighet

Samtal med barnen sker i både liten och stor grupp om vilka förväntningar och deras kunskap som finns på att börja skolan.

Fr.o.m. majmånad bildar förskolan en grupp för alla blivande skolbarn. Våra blivande skolbarn utforskar under sin sista tid på förskolan vår närmiljö och besöker de skolor barnen placerats vid.

Syfte med gruppen: Att barnen ska få känna samhörighet, ett ökat ansvar och få ett bra avslut på sin förskoletid hos oss. 

Mål: “När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden” Utdrag ur Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2010

Innehåll

Utifrån forskning

Enligt Solveig Almroth och Hanna Heikkinen Från förskola till förskoleklass – Personalens syn på samverkan och barnens övergång mellan verksamheterna Slutsatser " Utifrån resultaten i studien kan vi dra följande slutsatser: 24  Deltagarna i studien uppfattar att samverkan oftast sker på våren och på skolans premisser. Somliga upplever att samverkan inte finns mellan verksamheterna. Deltagarna beskriver att en fungerande samverkan är när personal från båda verksamheterna träffas och planerar övergången tillsammans.  Resultateten visar att det både finns yttre och inre faktorer som påverkar hur en samverkan fungerar. Brist på planering, kommunikation, och hur samverkan prioriteras samt förskolans och skolans ekonomi är"

 

Utifrån: Överlämningar från förskola till förskoleklass T Alatalo, J Meier & E Frank visar  Studien visar att det genomförs överlämningar mellan verksamheterna. Dessa görs för att ge barnen en trygg övergång snarare än för att gynna kontinuerligt och långsiktigt lärande inom angivna målområden. Omsorg om barnen och föreställningar om skolformernas verksamhet ger avtryck på agerande och ställningstagande i överlämningarna.

 

Mål (Förväntat resultat)

Varje barn ska känna sig trygga med att gå från Smörblomman till förskoleklass.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vi vill att varje barn ska få ett bra avslut från förskolan.
Vi vill att varje barn ska fortsätta känna lust och nyfikenhet inför att lära.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Mars

Föräldrarna får veta var deras barn ska börja i skolan

April

Delaktighet och inflytande

Vi samtalar aktivt med barnen om vilken skola barnen ska gå i.

Maj

Samverkans förskola/skola

Områdets skolor har olika rutiner kring skolbesök och överlämningssamtal. Om skolorna inte tar kontakt med oss (vilket de alltid gjort) tar vi kontakt med dem i slutet maj

Vi utgår från skolverkets dok. ”Förskola till förskoleklass generella överföring blankett”

Besök i skolan/på skolgården

Vi besöker de skolor där barnen ska börja

Barn med beviljat verksamhetsstöd

Ett överlämningssamtal sker med ansvarig pedagog och vårdnadshavare. Då överlämnas allt kartläggningsmaterial, handlingsplaner och uppföljningar. Vårdnadshavaren har sen ansvar att informera skolan och eventuellt lämna vidare materialet.

Om vårdnadshavaren önskar kan ansvarig pedagog medverka vid barnets överlämningssamtal tillsammans med vårdnadshavarna.

Vi utgår från skolverkets dok ”Förkola till förskoleklass kompletterande överlämningsplan”

 

Juni

Avslutningsmiddag

Barns inflytande, vad ska vi äta

Avslutningssamtal

Barns inflytande, barnet är med och påverkar sitt samtal och deltar i samtalet

Tillfälle 1


Tillfälle 2

Tillfälle 3

Tillfälle 4

Utvärdering (Sammanfattning av projektet. Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utvärdering
Vår upplevelse är att  de flesta känner sig trygga att gå från Smörblomman till förskoleklass. I de fall där barnen på något sätt visar/uttrycker en oro har vi samtalat med föräldrar om det.
Vi har frågat varje enskilt barn inför avslutningssamtalen hur de känner inför att börja skolan. Alla uttrycker det i en positiv anda som: bra, roligt, lite pirrigt, nervöst men jag har kompisar med mig osv.
Vid frågan om de undrar över något har barnen uttryckt av praktisk sak som var är klassrummet och är det nära där mitt syskon går? Barnen ser fram emot att få lära känna nya kamrater och pedagoger.
En utvärdering i förhållande till forskning så upplever jag att skolorna vill gärna veta om individer mer än om hur vi har arbetat med innehåll i verksamheten och lärstilar hos barnen
 
För att skapa trygghet har vi besökt de skolor barnen ska börja i. Barnen har fått reda på var alla kamrater börjar.
De har velat ha info om barnen för att skapa så bra grupper som möjligt.
Vi har följt skolverkets riktlinjer för överlämning till skolor.
Analys
Vi tycker att det har gått bra att följa denna pp och skolverkets plan. En anledning kan vara att det är rent praktiska saker som att göra besök, samtal med skola och intervjua barn gör det lätt att avsluta tiden. En önskan vore att  ha ett annat samarbete med skolor där man pratar mer om lärande, den röda tråden att ta tillvara på barns intressen. Vi är hindrade av den sekretess som råder mellan  förskola och skola. Skolorna är nog hindrade av att de ha många förskolor som barnen kommer från och är mest måna om att det blir bra i varje klass.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: