Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, dans och musik

Skapad 2016-02-16 10:22 i 0 Förskolan Garnet Trollhättan
Förskola

Beskrivning av barnens intresse och behov

Vi ser att barngruppen har ett behov av att röra på sig, de tycker om musik och dans

Innehåll

Hur?

Sång

 • sångkort
 • sångpåse
 • rörelsesånger
 • takk

Dans

 • mini-röris
 • temadanser - indiskt, pop, rock, samba mm
 • grovmotoriska färdigheter

Musik/rytmik

 • Klappa namnen
 • rim och ramsor
 • instrument - skapa egna
 • experiment
 • matematiska begrepp

Avslutas med sommarfest, allsång på Garnet och utställning

Vad utvecklas?

 • Barnens balans, motorik, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga
 • Barnens förmåga att uttrycka sig i musik, dans och rörelse
 • Barnens förmåga att fungera i grupp och samarbetsförmåga
 • Barnens språk och kommunikationsförmåga
 • Barnens skapande förmåga
 • Barnens tal- och rumsuppfattning

Varför?

 • För att stimulera barnens lust att sjunga och dansa
 • För att skapa positiva relationer inom barngruppen
 • För att ge barnen utrymme att utveckla sin kreativitet inom olika områden
 • För att skapa lustfyllda situationer där barnens behov av rörelse kan få fritt spelrum
 • För att barnen kan ta del av språket på ett annat sätt som de inte kan när de talar, de kan ta del av språkljud och språkrytm
 • För att sångerna förstärks med rörelser och bilder så ger det även orden en mening
 • För att musiken bidrar med både verbal och kroppslig gemenskap
 • För att musik är glädje som påverkar både kropp och själ

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: