Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerbo Mobila Pedagogisk planering Quintus

Skapad 2016-02-17 08:08 i Västerbo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra
Förskola

Arbetet med Quintus grundar sin i materialet "Tillsammans" av Lions Quest. Det är ett värdegrundsarbete innehållande olika ämnen och aktiviteter. Detta genomförs tillsammans med björnen Quintus som tidigare har bott i Ryssland men som nu bor i bussen och träffar oss varje vecka.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen besitter stora kunskaper kring vår gemensamma värdegrund och i samspel med Quintus blir dessa synliga. 

Förskolans värdegrund är vad verksamheten vilar på och därför är det ett mycket viktigt område att hålla levande. Genom vardagliga samtal mellan och med barnen, samt planerade aktiviteter med Quintus, blir värdegrundsarbetet som en naturlig del i vår vardag. 

MÅL

Pedagogernas syfte:

Vi vill skapa lustfyllda och lärorika möten mellan och med barnen och Quintus. Baserat på barngruppen och deras gemensamma och individuella behov anpassas innehållet och varieras under terminerna. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

METOD - GENOMFÖRANDE

Quintus besöker oss kontinuerligt varje vecka i olika sammanhang. Barnen verkar uppskatta mötet med Quintus och deltar utifrån sin egen mognad och förmåga. Innehållet i mötet med Q varieras beroende på tema eller viktiga händelser i verksamheten eller vad pedagogerna anser att barngruppen är i behov av. 

Enligt planeringen genomförs arbetet med Q på måndagar men kan varieras beroende på vad som är mest lämpligt för verksamheten. Planeringen genomförs i förväg på planeringstid och det är den pedagog som har "bussvecka" som ansvarar för aktiviteten och den andre ansvarar för dokumentation. 

En gemensam utvärdering tillsammans med barnen genomförs 2ggr/termin samt i dagliga samtal med barnen om deras tankar och intressen. 

Vi är medvetna om vårt förhållningssätt när det kommer till könsroller. Vi strävar efter att benämna Quintus vid HEN, materialet är könsneutralt samt att aktiviteter i barngruppen samt gruppsammansättningar noga planeras och utvärderas. 

DOKUMENTATION

 Dokumentation sker genom film, foto och samtalsanteckningar. Fokus är att dokumentera barnens tankar och samtal med varandra, speciellt barngruppens dynamik. Vi tittar även på hur våra värderingar blir synliga i vår vardag. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering sker efter varje genomförd aktivitet av pedagogerna. Utvärdering tillsammans med barnen sker vid terminsslut. Frågor och tankar såsom hur vi kan gå vidare med ämnet är i fokus. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: