Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Organisk kemi Kolföreningar VT 2016

Skapad 2016-02-18 11:04 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Vi tittar på kolets kretslopp, kolatomen och dess föreningar. Eleverna ska göra två laborationer med tillhörande laborationsrapporter
Grundskola 8 Kemi

Efter kursen förväntas du kunna följande utöver det "centrala innehållet" nedan som du också förväntas kunna:

 • Förklara kolets kretslopp
 • Kolatomens egenskaper
 • Veta de rena formerna av kol
 • Ange några ämnen från metanserien samt dess strukturformel
 • Några bränslen som är kolväten samt hur de påverkar naturen
 • Hur man behandlar råoljan vid raffinaderier
 • Några alkoholer, envärda och tvåvärda
 • Något om kolhydrater, fetter och proteiner
 • Något om tvättmedel, tvål etc, samt deras påverkan på miljön
 • Hur man genomför genomfrö några laborationer
 • Förstå, analysera och dokumentera både lyckade och mindre lyckande laborationer

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll
Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Bedömning

Du, som elev ska
 • Planera, genomföra två laborationer samt göra laborationsrapport.
 • Nå ett accepterat resultat på ett enskilt förhör på kolföreningar.

Du kommer att bedömas enligt kriterierna nedan.

Undervisning/Tidsram

 

V 8-V16

Kolets kretslopp och fotosyntesen
Laboration Aktivt kol, Metanserien, Mättade-omättade kolväten elektronparbindning, bränslen 
Alkoholer Laboration Alkoholers egenskaper

V12 Repetition och kunskapskontroll

Organiska syror Estrar, Laboration Estrar OBS!16.00-17.00 

Kolhydrater, proteiner och fetter

Tvål, tvättmedel etc. och deras påverkan på miljönMatriser

Ke
Planering för Kolföreningar, år 8 Norrbergsskolan

F
E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven saknar kunskap om att diskutera kring naturvetenskapliga frågor, framföra åsikter, söka naturvetenskaplig information, källkritiskt granska informationen samt skriftligt kunna redogöra för informationen
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Planera och undersöka
Eleven kan inte genomföra laborationer och fältstudier utifrån givna planeringar, jämföra sina och andras resultat samt kan inte dokumentera sina resultat.
Eleven kan genomföra enkla laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beskriva och förklara
Eleven kan inte se sammanhang, saknar begrepp samt kan inte resonera kring olika naturvetenskapliga frågor.
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och miljö kan eleven relatera till några samband i naturen. Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och miljö kan eleven relatera till några samband i naturen. Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvecklade vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och miljö kan eleven relatera till några samband i naturen. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Sammanlagd bedömning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: