Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av projektet Former

Skapad 2016-02-22 10:40 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Vi har på olika sätt arbetat med de geometriska formerna.
Förskola

När projektet är slut ska det utvärderas. Vi använder den dokumentation som vi har samlat under projektets gång. När vi sammanställer projektet funderar vi över vilka val vi har gjort och varför vi gjorde de valen och vilka nyfikenhetsfrågor vi ställde. Vi beskriver också barnens teorier och vad som intresserat barnen mest.

Innehåll

Mål

Har barnen utvecklat sin förståelse för Lpfö-målen som var i fokus? Ge exempel.
Vilka andra mål har barnen utvecklat ett förändrat kunnande om? Även under detta projekt har barnen haft många tillfällen till reflektion. Att lyssna på varandra och ge uttryck för egna uppfattningar har blivit bättre, somliga mer än andra. Det fungerar något bättre i mindre grupper. Att stötta med bilder och att göra reflektionen i nära anslutning gör det lättare för barnen. Dock är det fortfarande svårt att få alla delaktiga.

De matematiska mål som vi hade i fokus har barnen lärt sig. 

 

Vilket projekt utvärderas?

Geometriska former.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

Barnen

Hur var barnen delaktiga? Barnens intresse för de geometriska formerna var startskott till projektet.
Vilka möjligheter hade barnen att påverka projektet? Barnen visade intresse för att sy och därför kändes det naturligt att ta in formerna även i detta.
Hur samspelade barnen med varandra? Nyfikenheten på de geometriska formerna har funnits med hela tiden. De pratar mycket om dem, även i sina lekar. 

Hur togs barnens idéer och frågor tillvara? Var barnen medvetna om detta? Tyvärr tror vi att barnen inte upplever att det är på deras initiativ som projektet startade. Vi har ändå försökt påtala det vid många tillfällen. 

Pedagogerna

Hur bidrog pedagogernas förhållningssätt till barnens förändrade kunnande?
Hur samspelade pedagogerna med barnen?

Genom att välja ett område som barnen visade intresse för var det lätt att få barnen delaktiga. Vi har försökt vara lyhörda för att komma vidare.

Värdegrunden

Hur syntes värdegrunden? Värdegrunden finns i bakhuvudet under alla våra projekt.

Föräldrar

Hur syntes föräldrarnas delaktighet?
Vilka reflektioner hade föräldrarna? Projektet, där vi utgick från barnen har inte engagerat föräldrarna något nämnvärt. Några frågor om varför vi valt detta projekt och vi har även noterat att relativt många följt projektet på Unikum.

Pedagogiska miljön

Hur påverkade den fysiska miljön, inne respektive ute, barnens förändrade kunnande?

Vi har dokumenterat och satt upp barnens alster på avdelningen. Vi har aktivt använt de målade formerna på gården och ibland har barnen varit där själva.

Organisation och struktur

Hur påverkade organisationen(personal/barngrupper) barnens förändrade kunnande?
Hur påverkade strukturen (dagen/rutiner) barnens förändrade kunnande?

Analys

Hade barnen utvecklats mer om vi gjort på ett annat sätt? Vilket i så fall? Man kan alltid utveckla och förändra ett projekt mer än man gjort. Det blir tydligt när man utvärderar. Man ser att den vuxnes ledarskap är viktigt. Utvärdering under arbetets gång känns därför viktigt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: