👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenpussen språkutveckling

Skapad 2016-02-23 10:00 i Solrosen Mölndals Stad
Mall för hur vi ska planera
Förskola

Innehåll

Prioriterat mål -Fokus


Varför har vi valt det prioriterade målet?

Skriftspråket har en stor betydelse i vårt samhälle och barnen kommer tidigt i kontakt med symboler, detta behöver vi avdelningen ta fasta på och skapa en miljö där barnen får möjlighet att utveckla sitt intresse och förståelse kring symboler och skriftspråk

Kvalitetsarbetet i förskolan innehåller rutiner och dokumentation för att kunna följa upp, utvärdera och analysera för att kunna förändra för att passa alla barns lärande. Vi provar ett sätt för att få en systematik på det.

Vad vill vi utmana barnens kunnande i i förhållande till det prioriterade målet?

Vi vill att barnen ska öka sin förståelse för varför vi kommunicerar via text och symboler och att de ska få möjlighet att själva prova olika sätt att använda symboler och text. 

Vi vill få rutin och struktur på vår dokumentation som grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill prova hur planeringsverktyget i Unikum tillsammans med blogg inlägg (enbart för pedagoger) ska bilda en tydlig dokumentation för vår reflektion och analys. 

Nuläge Vad har vi uppmärksammat att barnen visar intresse och kunnande kring?

Barnen har i vårt tidigare projekt om kretslopp visat ett begynnande intresse för skriftspråk och symboler, t.ex. återvinningssnurran och texterna på sopkärlen.

Vi har tidigare provat andra sätt men inte riktigt fått till det så man kan se kopplingen mellan aktiviteterna i barngruppen till planeringen och pedagogernas reflektioner kring dem.

Hur organiserar vi oss?På vilket sätt ska utmaningen ske? Hur utformas lärmiljön? Metod och material?

 • Vi kommer har "skriftspråk" och "symbol" glasögon på oss för att själva öka vårt medvetande om när vi pedagoger använder skriftspråk och symboler och även samtala med barnen om detta, tex när vi skriver antal portioner på tavlan i köket
 • Hemvrån är idag en skriftspråks fri miljö, detta kommer vi ändra på under oktober
 • Innan jul kommer barnen få skriva julkort till sina föräldrar.


 • Vi kommer att genomföra dokumentationen gemensamt och reflektera kring hur den kommer verksamheten med barnens bästa i fokus till sin rätt.
 • Med pedagogisk dokumentation som förhållnigssätt kommer vi reflektera kring vår dokumentation tillsammans med barnen.
 • På vår nästa arbetslagsreflektions träff ska vi titta igenom dokumentationen och göra en avstämning hur den fungerar för vårt systematiska kvalitetsarbete.


 

Uppföljning, Utvärdering och Utveckling

För enskilt barn: Lärlogg

För gruppen: Blogg 

Pedagogreflektioner: Reflektionsblogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016