Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP bosniska: Romanläsning-Ruza

Skapad 2016-02-23 20:04 i Modersmål Trelleborg
Ros och kärlek går i hand i hand. Värme, den underbara doften, färger fulla av livet men taggar också ger en ros. Den första kärlek glömmer man aldrig. Varför? Svaret kommer du att få genom att läsa ungdomsroman Ruza skriven av Nura Bazdulj Hubijar.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Genom att läsa texter om kärlek och genom att själv få prata och skriva om kärlek och känslor utvecklar du din förmåga att uttrycka känslor och tankar på modersmålet. Samtidigt utvecklas dina språkliga förmågor och du blir allt bättre på att tänka, tala, läsa, skriva och lyssna.

Innehåll

Lg11.1. Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Lg11. 2 Övergrippande mål

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

 

Centrallt innehåll

 

Konkretiserande mål

 • att ha strategier i läsande.
 • att göra textanalys och skriva olika texter
 • att  skilja hur romaner är uppbyggda
 • att  besvara innehållsfrågor
 • att  skriva en  recension enligt lärarens instruktioner 
 • att använda modern teknik för kunskapssökande och presentationer
 • att redovisa sitt arbete med korrekt uttal

Arbetssätt och arbetsformer


Du har börjat läsa en roman med titel Ruža skriven av Nura Bazdulj Hubijar. Du läser varje vecka (i skolan och hemma minst 5 sidor), så att den blir utläst vecka 4.
Du för läsjournalen så att du har handlingen i färskt minne. 
Du kommer att delta i diskussioner om boken.Till diskussionen och skriftliga uppgifter som vi har efter vecka 4 ska du förbereda dig på följande frågor/ uppgifter:

Återberätta de viktigaste delarna i handlingen.
Berätta handlingen i ”rätt ordning” (kronologisk följd) eller finns det tillbakablickar?
Beskriva ,Minja, Dinko och Tahir. Förändras de under bokens gång?
Beskriv en viktig händelse i boken. Varför är den viktig?
Fundera på orsaker till varför olika saker sker i boken.
Fundera över budskap, tema och motiv i boken.

Följande litterära begrepp kommer du att bli bekant med
Tema - Den allmän betydelsen av ett verk, den röda tråden. Olika forskare kan ha olika
            åsikter om vad som är temat i ett verk, t ex skuld och straff, kärlek eller svek.
Motiv - En typisk situation som kan återkomma i olika verk, t ex den elaka styvmodern,
            skönheten och odjuret.
Budskap - Det författaren vill säga/visa/påverka läsaren med sitt verk, t ex att våld inte
                 löser problem eller att det är insidan och inte utsidan av en människa
                 som är  viktig i längden.
Du ska skriva en bokrecension efter instruktioner som du får av mig.

Dina uppgifter kommer du att göra i grupp eller enskilt.

Bedömning:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån din förmåga:

 • att föra samtal och diskussion i klassen
 • i läsförståelse som du visar genom att kunna analysera och tolka romanens innehåll och kunna urskilja och resonera om dess budskap
 • att visa kunskaper på prov
 • att visa allmänna kunskap i modersmålet
 • att skriva bokrecension  
 • att göra muntligt Power Point presentation av din skriftliga uppgift inför klassen.
 • att göra egen bedömning av din arbetsinsats såsom arbetskamratens.

Tillsammans talar vi sedan om hur du kan komma vidare.

Avsnitt 8

Uppgifter

 • Skriva bokrecension - Följ upp instruktionen

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9

Matriser

Ml

E
C
A
Läsa
Läsa ungdomsboken Ruža med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa ungdomsboken Ruža med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa ungdomsboken Ruža med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Dra till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av kulturella sammanhanget.
Dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det kulturella sammanhanget.
Dra väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Skriva
Skriva en bokrecension med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva en bokrecension med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva en bokrecension med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till berättande texttyp, skrivregler och struktur.
Samtala/tala
Samtala om och diskutera texten genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera texten genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera texten genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du kan förbereda och genomföra en muntlig presentation. Strukturen och innehållet i din presentation fungerar oftast.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig presentation. Strukturen och innehållet i din presentation fungerar bra.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig presentation. Strukturen och innehållet i din presentation fungerar riktigt bra.

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: