Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, etik och argumentation.

Skapad 2016-02-24 18:05 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska Samhällskunskap Religionskunskap Svenska

Fru Justitia är en symbol för juridik, lag och rättvisa. Hon har ögonbindel för att visa att ALLA är lika inför lagen. Hennes vågskål står för rättvisan och svärdet är en symbol för makten att döma efter lagen.

 

Hur ser det svenska rättsväsenden ut? Vad händer när ett brott har begåtts? Vem blir kriminell? Är straffen i Sverige rättvisa? Vad är rätt och vad är orätt? Detta och mycket mer kommer vi att studera under de kommande veckorna. 

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • känna till hur det svenska rättsystemet fungerar
 • kunna förklara varför människor blir kriminella 
 • kunna resonera och argumentera för hur du tycker att samhället kan motverka kriminalitet 
 • kunna argumentera kring olika dilemman utifrån de etiska modellerna pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik 
 • utveckla förmågan att se saker och ting ur olika perspektiv 
 • förstå och kunna använda nya begrepp som är centrala för området (oskrivna och skrivna regler, normer, lag, grundlag, brott, rättssäkerhet, rättsstat, häkta, anhålla, gripa, rättegång, tingsrätt, hovrätt, högsta domstol, överklaga, straffmyndig, juridik, civilrätt, offentliga rätten, straffrätt, åklagare, försvarsadvokat, målsägande, åtalad, domare, nämndeman, vittne, mened, påföljd, straffskala, åtalsunderlåtelse, ringa brott, normalgradigt brott, grova brott, penningböter, dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst, förbrytare, offer, kriminalvård, kriminalitet, mörkertal, etik, etiska modeller, dilemma. 

Arbetsgång

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • läsa texter och arbeta med dessa
 • studera och diskutera statistik inom lag & rätt
 • se filmklipp och diskutera det vi sett
 • spela lag & rätt spel på brottsrummet.se
 • titta på träningsprov, läsa elevexempel och kommentarer på dessa
 • arbeta med dilemman och argumentera utifrån etiska modeller
 • skriftligt examinationstillfälle
 • träna argumentationsteknik
 • skriva en argumenterande text på svenska
 • förbereda och genomföra debatt på engelska
 • förhoppningsvis besöka tingsrätten och vara med på en rättegång!

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmåga att:

 • undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • beskriva samband t.ex. varför vissa personer blir kriminella
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor  
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
 • använda de etiska modellerna pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik
 • förbereda argument och föra en debatt på engelska
 • argumentera skriftligt i en text på svenska.
 • skapa en tydlig disposition i din text (styckeindelning och särdrag för en argumenterande text)..
 • följa de grundläggande skrivreglerna.

 

Matriser

Re Sv Sh En
Lag, rätt och etik: samhällskunskap och religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhällskunskap
Resonera och visa på samband
Du kan ge minst ett relevant förslag på hur vi kan förändra situationen för grupper som oftare hamnar i kriminalitet.
Du kan ge minst ett relevant förslag på hur vi kan förändra situationen för grupper som oftare hamnar i kriminalitet. Du konkretiserar med exempel, som förtydligar resonemanget.
Du kan ge minst två relevanta förslag på hur vi kan förändra situationen för grupper som oftare hamnar i kriminalitet. Du konkretiserar med exempel, som förtydligar resonemanget. Minst ett förklaras i led.
Du kan ge minst två relevanta förslag på hur vi kan förändra situationen för grupper som oftare hamnar i kriminalitet. Du konkretiserar dina förslag som förtydligar resonemanget. Minst två förklaras i flera led.
Samhällskunskap
Problematisera
Du problematiserar ditt resonemang någon gång genom perspektivbyten.
Du problematiserar dina resonemang genom perspektivbyten.
Religion
Resonera och argumentera med etiska modeller
Du kan resonera och argumentera om vad som är rätt ELLER fel utifrån en etisk modell.
Du kan resonera och argumentera om vad som är rätt OCH fel utifrån en etisk modell.
Du kan resonera och argumentera om vad som är rätt OCH fel utifrån två etiska modeller.
Du kan resonera och argumentera om vad som är rätt OCH fel utifrån tre etiska modeller.
Religion
För- och motargument
Du använder något enkelt för - ELLER motargument.
Du använder något enkelt för - OCH motargument.
Du använder några för- OCH motargument.
Du använder flera för- OCH motargument.
Religion
Fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande
Du underbygger vid enstaka tillfällen argumenten med hjälp av relevanta fakta ELLER konkretiseringar.
Du underbygger emellanåt argumenten med hjälp av relevanta fakta eller konkretiseringar OCH/ELLER logiskt resonerande.
Du underbygger ofta argumenten med hjälp av relevanta fakta, konkretiseringar OCH logiskt resonerande.

Re Sv Sh En
Lag, rätt och etik: Engelska

Engelska - Muntlig debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Föra en debatt
Att uttrycka sina åsikter och argument i en debatt tillsammans med andra.
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt som går att förstå.
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt. Du försöker också anpassa språket till syftet, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett visst flyt. Du anpassar ditt språk beroende på syftet, mottagaren och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke.
Strategier
Olika sätt eller metoder man använder för underlätta en diskussion eller ett samtal. T.ex. beskriva ett ord man inte kommer på.
Du använder dig av någon strategi för att komma runt ett problem i debatten.
Du använder dig av någon metod eller strategi för att komma runt ett problem och som hjälper diskussionen. T.ex. Beskriva ett ord man inte kommer på.
Du använder dig av några metoder eller strategier för att underlätta diskussionen och som hjälper till att föra diskussionen vidare. T.ex. Fyller i och hjälper andra i samtalet om de fastnar.
Du använder dig av metoder och strategier för att komma runt problem och hjälper diskussionen vidare på ett tydligt sätt. T.ex. Följa upp och bygga vidare på någon annans argument.

Re Sv Sh En
Checklista svenska: Argumenterande text

Finns med:
Checklista svenska: Argumenterande text:
Inledning
Tes
Bakgrund
Argument (minst 3-4 st)
Motargument (minst 2-3 st)
Avslutning
Signatur
Källförteckning
Referatmarkering/ -ar
Bild

Re Sv Sh En
Svenska:Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Svenska Argumenterande text:
Innehåll
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Struktur
Styckeindelning är inte utförd.
Din text är löst indelad i stycken och det finns ett försök till att samla likartade tankar i samma stycke. Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Du använder tydliga korta stycken så att likartade tankar för det mesta är samlade i samma stycken. Det finns en någorlunda naturlig övergång mellan styckena, d v s en fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du använder tydlig styckeindelning med längre stycken där du samlar likartade tankar i samma stycken och har en naturlig övergång mellan stycken som gör att texten är lättläst och lättåtkomlig för läsaren. Väl fungerande styckeindelning.
Disposition
Din text saknar flera av de typiska särdrag som utmärker en argumenterande text. Se checklistan ovan!
Du har med flera av de delar som är typiska särdrag för en argumenterande text. Se checklistan ovan!
Du har fått med de flesta delar som är typiska särdrag för en argumenterande text. Se checklistan ovan!
Du har fått med samtliga delar som är typiska särdrag för en argumenterande text. Se checklistan ovan!
Interpunktion
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Meningsbyggnad
Satsradningar förekommer i relativt stor utsträckning. (Du har alltså radat satser på varandra utan stort skiljetecken eller bindeord).
Satsradningar förekommer till viss del och då skiljs ofta satserna åt med kommatecken. (Du har alltså radat satser och bara skiljt dem åt med komma-tecken).
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Satsradningar förekommer nästan aldrig.
Frigöra sig från originaltext
Du håller dig mycket nära källorna och delar av din text är en direkt avskrift av en originalkälla.
Du visar på viss självständighet gentemot källan, men ligger stundtals nära originaltexten.
Du förhåller dig självständigt gentemot källan, men följer originaltextens disposition.
Du lyckas skapa en helt egen text genom att kombinera ihop fakta från källorna på ett personligt sätt och testar en annorlunda disposition.
Argumentations-förmåga
Du uttrycker dig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren och använder ett fåtal argument som du har svårt att underbygga med fakta. Språket är enkelt och lätt att förstå.
.Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Du försöker förklara och konkretisera din tes med hjälp av några olika argument. Något argument är underbyggt med fakta. Det märks att du är insatt i ämnet
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet och utvecklar din tes genom att ha flera argument som förstärker förståelsen. Du försöker få med något motargument som du bemöter i din text. Du försöker problematisera och det märks att du är väl insatt i ämnet.
Du uttrycker dig tydligt och säkert kring ämnet samt utvecklar din tes genom att ha många bra och underbyggda argument som förstärker förståelsen. Du försöker att få med några motargument som du bemöter i din text. Du framför dina åsikter på ett strukturerat sätt och du problematiserar. Det märks att du är mycket väl insatt i ämnet och du är övertygande i din argumentation.
Källhänvisning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet

Re Sv Sh En
Argumenterande debatt: Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Svenska argumenterande debatt
Framförande
Du är osäker och läser mest innantill
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare
Argumentations- teknik
Du sitter med i debatten och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du sitter med i debatten och vågar uttrycka några åsikter som visar om du är för eller mot. Du försöker förklara och motivera dina ställningstaganden Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du deltar aktiv i debatten genom att presentera egna tankar och åsikter, ta ställning och motivera dina åsikter. Du uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. Du lyssnar och bygger vidare på det dina gruppmedlemmar och motståndare har sagt. Du kan även lyssna på dina motståndares argument och försöker bemöta dem.
Du deltar mycket aktivt i debatten, leder diskussionen framåt och motiverar dina åsikter på ett tydligt, välformulerat och övertygande sätt.. Det märks att dina argument är väl genomtänkta. Du är en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter, men bemöter motargument på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: