Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8 v. 2-11 tema: Kärlek

Skapad 2016-02-26 16:31 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Moderna språk - elevens val

Ämne: Franska

Årskurs: 8

Arbetsområde: Kapitel 2a+2b, tema: kärlek

Datum: v. 2-11 2016

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Det här kommer du att få undervisning om.

Kopplingar till läroplan

 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter och känslor.
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal och dialoger.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M1  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • M1  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
 • M1  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Det här ska du lära dig.

Här hittar du vad det är du ska kunna

Här hittar du en mind map om filmen

Så här kommer vi att arbeta.

 • Träna på att läsa och översätta texter
 • Träna på att återskapa dialoger
 • Genomgångar av grammatiska moment
 • Små muntliga övningar för att befästa grammatiska moment
 • Övningar i övningsboken
 • Träna på egen produktion muntligt och skriftligt genom att berätta vad som händer i filmen "Le fabuleux destin d'Amélie Poulin" och att förutsäga vad som kommer att hända

 

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

Matriser

M1
Kunskapskrav Moderna språk

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
som ökar förståelsen
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Materialanvändning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Språkanvändning
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier
som förbättrar språkanvändningen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentarer
och jämförelser med egna erfarenheter
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: