Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikundervisning med sagan som verktyg

Skapad 2016-02-29 15:08 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Att använda sagan som verktyg kan både inspirerar och intresserar barnen för det planerade matematiska syftet i undervisningen. 

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Syftet med undervisningen är att barnen ska få visa sina kunskaper inom de olika matematiska områdern undervisningen är planerat som ett metakognitivt samtal om lärandeobjekten. Att använda sagans karaktärer som en genomgående tråd i utforskandet om barnens kunskaper gör undervisningen lustfylld och intressant. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Med hjälp av sagans karaktärer får barnen tillfälle att berätta och visa sina kunskaper inom matematik. Barnen får berätta för Pippi om matematik och hur man använder matematik. 

I undervisningen får barnen lära sig av varandra och med varandra, de får ta del av varandras tankar, tidigare erfarenheter och kunskaper om matematik.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

I utbildningen kommer sagans karaktärer att fråga barnen om olika områden och begrepp inom matematik. Barnen kommer att få ta del av varandras erfarenheter och uppfattningar kring matematik och dess olika områden och där med dela med sig av sin kunskap och lära av varandra. Matematik handlar inte bara om rätt och fel svar, det handlar till stor del om hur man tog sig dit. Med undervisningen vill jag även att barnen ska få en förståelse för att vi också lär olika och att vi förstår saker på olika sätt. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande kommer undervisningen utföras på ett lustfyllt vis där karaktärerna från sagans värld är lyhörda och lyssnande.

I undervisningen kommer ett medvetet tänk och förhållningssätt gentemot barns sociokulturella lärand användas, en teori som bygger på barns samspel och delaktighet i grupp. Vi lär av och med varandra. 

Utbildningen är tänkt som ett metakognitivt samtal, barn-barn och pedagog-barn emellan där det blir synligt för alla deltagande vad som har lärt ut av pedagoger  och vad som har befästs som kunskap inom matematik hos barnen. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: