Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna.

Skapad 2016-03-01 09:55 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Ett språkinriktat temaarbete på en småbarnsavdelning med flera olika språk.
Förskola

Under våren 2016 kommer vi att arbeta temainriktat med Babblarna som är ett språkstimulerande material.

Temaarbetet kommer att innehålla rörelse, sång/rytmik, skapande och vattenlek kontinuerligt i den dagliga verksamheten.

Barnen delas in i grupper utifrån olika behov och intressen. 

Innehåll

BAKGRUND Varför?

. I barngruppen finns 7 olika språk fördelade på 18 barn i åldern 1-4 år. Därför tyckte vi att ett arbete med Babblarna kunde vara ett bra material för barnens språkutveckling.

MÅL

Syftet med temaarbetet är att ge barnen möjlighet till att utveckla sitt språk på ett lustfyllt sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD

I den dagliga verksamheten kommer temaarbetet att genomsyra  alla våra aktiviteter med barnen.

En gång i veckan kommer vi att ha "Babblar-samling"  i tvärgrupper. Här försöker vi att väcka barnens nyfikenhet, intresse och delaktighet i temaarbetet. Under varje vecka ges barnen många tillfällen till att utveckla sitt språk i de olika aktiviteterna.

Vi tror att Babblarnamaterialet också kan bidra till arbetet med värdegrunds-  och jämställdhetsfrågor.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum både genom text och bilder. Vi kommer också med jämna mellanrum att filma.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi kommer att reflektera och planera på arbetslagskonferenser en gång i veckan och på gemensam planeringstid en gång i månaden. Utvärdering sker kontinuerligt på dessa möten.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: