Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA vt 16 år 5 "Our Movie!

Skapad 2016-03-01 12:16 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska

Att visa de olika förmågorna i engelska: lyssna, läsa, tala, prata, skriva och välja, genom att skriva manus och spela in en film på engelska.

Innehåll

Arbetsområde, tidsperiod, årskurs, datum

Vi arbetar med detta område under v 10-12. 

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Konkretisering

Efter att vi har sett alla avsnitt i "Max´s Movie" är det nu dags att skriva manus till och spela in en egen film i grupp. Du skriver ett manus tillsammans med din grupp. Ni använder storyboardmall och skapar karaktärer och kulisser. Manuset skrivs på engelska och karaktärerna prata engelska i filmen.

Centralt innehåll

 

 • Subject areas that are familiar to the pupils.
 • Daily situations, interests, people, places, events and activities.
 • Views, feelings and experiences.
 • Daily life, ways of living and social relations in different contexts and areas where English is used.
 • Listening and reading – reception
 • Clearly spoken English and texts from various media.
 • Oral and written instructions and descriptions.
 • Different types of conversations, dialogues and interviews.
 • Films and dramatised narratives for children and youth.
 • Songs, sagas and poems.
 • Strategies to understand key words and context in spoken language and texts, for example, by adapting listening and reading to the form and content of communications.
 • Different ways of searching for and choosing texts and spoken English from the Internet and other media.
 • Language phenomena such as pronunciation, intonation, grammatical structures, spelling and also fixed language expressions in the language pupils encounter.
 • How words and fixed language expressions, such as politeness phrases and forms of address, are used in texts and spoken language in different situations.
 • How different expressions are used to initiate and complete different types of communications and conversations.
 • Speaking, writing and discussing – production and interaction
 • Presentations, instructions, messages, narratives and descriptions in connected speech and writing.
 • Language strategies to understand and make oneself understood when language skills are lacking, such as through reformulations.
 • Language strategies to participate in and contribute to discussions, such as questions, and phrases and expressions to confirm understanding.
 • Language phenomena to clarify and enrich communication such as pronunciation and intonation, spelling and punctuation, polite phrases, and other fixed language expressions and grammatical structures.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning

Under v 9 ser vi klart "Max´s Movie" och börjar därefter att diskutera kring egna filmer. Klassen delas in i mindre grupper som tillsammans bestämmer VAD filmen ska handla om, VILKA karaktärer som ska vara med och VEM som gör vad. Det ska finnas en berättare samt minst två karaktärer. Därefter skriver gruppen ett manus på engelska. Gruppen använder storyboardmall och tar med dockor osv hemifrån. Under den här tiden har klassen inga eng-läxor, men var och en ansvarar för att lära sig det som ska sägas i filmen samt om något ska byggas till kulisserna. Under v 12 spelas filmerna in och grupperna bokar in sin "studiotid". Alla ska säga lika mycket i filmen och målet är att samtliga elever visar sin engelska på bästa sätt.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Utvärdering

Planeringar, matriser och kunskapsutveckling uppdateras löpande på UNIKUM.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: