Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 vt16

Skapad 2016-03-01 14:15 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska Teknik SO (år 1-3)

Under det här temat kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenålder, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra med hur vi lever idag. Under temats gång kommer vi att besöka Ekehagens Forntidsby i Falköping.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva texter och berätta om det du lärt dig så att andra förstår
 • söka lämplig information i böcker och på internet
 • se hur t ex olika verktyg förändrats och utvecklats över tid
 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva hur det var att leva på forntiden
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
 • använda tidslinjer och olika tidsbegrepp
 • skriva olika typer av texter så som faktatexter, reflektioner, sammanfattningar och berättelser
 • arbeta självständigt och i grupp
 • beskriva hur ett föremål t ex en mugg, har förändrats över tid.
 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen
 


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig,
 • läser din texter,
 • ser hur du använder tidslinjen och tidsbegreppen,
 • ser hur du arbetar enskilt och i grupp,
 • ser hur aktivt du deltar på lektioner, utflykter och olika aktiviteter,
 • ser hur du beskriver utveckling av verktyg eller föremål.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • måla 
 • se på film
 • läsa och skriva olika texter
 • utflykter och studiebesök

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Begrepp

 • forntid
 • istid
 • stenålder, bronsålder och järnålder
 • fornlämningar
 • tidslinje

 

Matriser

Sv Tk SO
Forntiden åk 3 vt16

Rubrik 1

Forntiden
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jämföra
 • SO
Jämföra livet då och nu. Kunna nämna några likheter och skillnader.
Jämföra livet då och nu och kunna koppla till berättelser och bilder.
Jämföra livet då och nu. Kunna förklara och använda ämnesspecifika begrepp. Kunna göra kopplingar till litteratur. Kunna göra jämförelser mellan hur man levde vid de olika tidsperioderna
Ny aspekt
Beskriva livet under de olika tidsperioderna
Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna jämföra, se likheter och skillnader.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna resonera om skillnaderna. Varför är det som det är?
Ny aspekt
Beskriva spår av forntiden
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, språk och i litteratur t ex Ha kunskaper i hur skriftspråket såg ut.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och litteratur. Kunna jämföra spåren och resonera kring vilken tid de hör.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, språk och i litteratur. Kunna resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Ny aspekt
Tidslinje och begrepp
Kunna använda en tidslinje. Kunna tidsbegreppen: stenålder, bronsålder, järnålder, istid.
Kunna använda och förstå en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och resonera kring varför de heter som de heter och varför de är i en viss följd. Kunna i vilken följd de kommer.
Kunna använda, förstå och rita upp en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna. Kunna fler tidsperioder som funnits i vår historia som har anknytning till forntiden. Resonera kring tidsperioderna och varför de följer på varandra. Hur har människorna det och vad är det som sker som gör att en tidsperiod övergår i en annan?
Ny aspekt
Söka information
Kunna söka information från olika källor. Skriva faktatexter med och använda bilder. Kunna välja ut några fakta med hjälp av vuxen, ur en text. Kunna hitta svara på frågor som är viktiga kring forntiden.
Fundera över källkritik, rimlighet. Söka information och kunna anteckna och välja ut viktiga delar. Kunna välja ut fakta och plocka ut nyckelord på egen hand.
Ta reda på fakta och fundera över källorna. Sökläsa, anteckna och välja ut viktiga delar. Resonera kring vad som är viktigt att kunna kring forntiden. Leta efter djupare kunskaper på egen hand i böcker och på internet.
Ny aspekt
Teknikutveckling
 • Tk  E 6
Kunna se hur ett föremål från forntiden utvecklats till vår tid.
Kunna resonera kring viktiga förändringar som gjorts av föremålet och varför.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: