Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt på 100 dagar nr 1

Skapad 2016-03-01 15:11 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En ram för ett terminsövergripande tema, där deltagande lärare själva väljer vilka delar de vill arbeta med, samt bestämmer arbetsformer och arbetssätt.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska

Det finns så mycket att se och uppleva i vår värld! Vi packar våra väskor med allt som behövs för att på bästa sätt ta till sig nya upplevelser; allt från praktiska saker till förhoppningar, kunskaper och inställning. Därefter ger vi oss ut på en spännande resa där vi upplever världen på så många olika sätt som möjligt. Allt utifrån ett internationellt perspektiv och med strävan att utbilda morgondagens världsmedborgare.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Arbetssätt och undervisning

Tillsammans med förskoleklassen "besöker" vi olika platser, till en början inom Sveriges gränser, sedan ute i "stora världen". Valet av resmål görs i samråd med eleverna. Varje resmål presenteras med hjälp av 5 bilder. Pedagogerna berättar utifrån bilderna, och sedan får barnen skriva ord och meningar till bilderna i sin "resedagbok".

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • Gr lgr11
  Läraren ska upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
 • Gr lgr11
  Läraren ska får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • Gr lgr11
  Läraren ska ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och

Visa vad du lärt dig

Eleverna visar sin kunskapsutveckling med arbetet i sin "resedagbok" samt genom återkommande uppföljningar med olika typer av quiz kring besökta resmål.

Tidsram

Arbetet pågår under januari-april.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: