Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya PP:en om Tema Jag:et

Skapad 2016-03-01 15:36 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Verksamheten genomsyras av förskolans pedagogiska nycklar UTMANING- LUSTFYLLT LÄRANDE - SJÄLVSKÄNSLA. Utifrån social konstruktionvism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. Från barnens mål och förskolans uppdrag är denna PP skapad. Beskriv vad bakgrunden till just denna PP är: Överenskommelse VT2015
Förskola

Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens språk, kommunikation och förmåga till skapande verksamhet. Vi för dialoger med barnen och uppmuntrar dem till att själva uttrycka sig. Vi läser mycket böcker och använder oss av rim och ramsor där de får bra uttryck i sitt språk, samt lär sig nya ord till sitt ordförråd. Genom projektgrupper inriktade på språk, kommunikation och skapande så lägger vi extra fokus på dessa områden. Vi besöker även bibliotek för att bekanta oss med en variation av litteratur. Vi använder barnens kreativa intresse för skapande på flera olika sätt.

Innehåll

MÅL:

 1. Utmana och uppmuntra barnens olikheter och likheter, vem är jag och vem är du.
 2. Att var barn får möjlighet att påverka och visa på sina intressen, kompetenser och förmågor i det gemensamma projektet.
 3. Utmana och uppmuntra samt öka barnens intresse för språk och utöka deras ordförråd.
 4. Skapa förutsättningar samt öka deras självkänsla inför att samtala och berätta.
 5. Utmana deras intresse samt öka kommunikationen med andra barn och pedagoger.
 6. Öka sina kunskaper i sitt språk, för att uttrycka sina tankar och erfarenheter samt sina känslor inför barn och pedagoger.
 7. Utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera med olika material.
 8. Utvecklar intresse för sin skapande förmåga och uppmärksamma barnen på att vi skapar på olika sätt.
 9. Utvecklar sin förmåga att jämföra, hålla i samtal, och resonera och argumentera för sin sak barnen sinsemellan.
 10. Utvecklar intresse för "Jag" som person, hur är jag, hur vill jag vara, och hur är vi mot varandra.

1-3 åringar

När det kommer till att uttrycka sin individualitet så ligger barnen olika i nuläget. En del är observanta och iakttar, andra är görare utan att reflektera över sitt handlande. De är intresserade av varandra och man ser att de ger uttryck för en önskan om att samarbeta. De visar på frustration när de inte når fram i sin kommunikation med varandra.

Språkligt befinner sig barnen olika i nuläget. De visar intresse för att utveckla sitt verbala språk, de är intresserade av att kommunicera med andra barn och pedagoger. Vi läser dagligen och reflekterar tillsammans med barnen kring böckerna. Vi pedagoger hjälper de barn som har ett andra språk, att utveckla även detta. Under samlingen lär sig barnen nya begrepp.

I den skapande processen ligger barnen på olika nivå i nuläget en del lär känna materialet och undersöker och utforskar medan andra har kommit längre och börjar experimentera med materialen och finner nya sätt att skapa med dessa
Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

GENOMFÖRANDE:

Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk.
Vi har många barn med olika bakgrund, erfarenheter och förmågor. Vi önskar ta del av detta så att det blir en tillgång för hela gruppen.

Vi har fler barn med annan språklig bakgrund, vi önskar ta del av dessa och använda det i språk och kommunikationsgruppen. Vi vill använda oss av våra språkliga begåvningar och berika varandra med olika språk så som finska, engelska och svenska.

Vi har barn med olika erfarenheter, kunskaper och förmågor inom skapande och vill att dessa blir en tillgång för hela barngruppen. Vi vill att barnen delar med sig och inspirerar varandra med sina förmågor vi skapande.

Förberedelser:

Barnen erbjuds en variation av erfarenheter inom skapande och språk.

Barnen får vara delaktiga i ett demokratiskt beslutsfattande kring kommande aktiviteter och projekt.
Projektgruppen kommer arbeta inom sina områden dagligen.
Vi kommer använda oss av bland annat avd Vatten och våra närområden såsom biblioteket.

Aktiviteten:
Vi vill genom pedagogiska samtal lyfta fram det enskilda barnet som i dialog med andra får visa på och benämna och samtala om vem just det barnet är. Genom sina egna böcker får de reflektera tillsammans i mindre och större grupper

Vi använder oss av skapande i form av att skapa sin egen bok där barnet själv är skapare av innehållet och därmed får visa på vad som är intressant för dennas identitetsskapande.

Vi ser ett intresse för böcker. Vi läser och samtalar. Och reflekterar kring innehållet tillsammans.

Efterarbete:
Vi ska tillsammans med barnen reflektera arbetet med hjälp av bilder, ipad och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga.
Vi ska jobba med pedagogisk bild-dokumentation som kommer visa sig på dörrarna i hallen samt i sammanställningar i barnens lärlogg, samt utför checkpoints med jämna mellanrum under terminen vid ALK. Samt så synliggör vi arbetet genom våra nyhetsbrev för att vårdnadshavarna ska få en insikt i det fortlöpande arbetet.

Vad skall utvecklas och utmanas

 • Barnens identitetsskapande
 • Barnens självkänsla
 • Barnens egna kompetenser inom ämnet språk
 • Barnens demokratiska förmåga
 • Barnens förmåga att använda sitt språk i samspel med andra.
 • Barnens möjligheter till att visa empati gentemot sina medmänniskor.
 • Berika barnens ordförråd och förståelse för ordens betydelser.
 • Barnens förmåga att reflektera
 • Barnens förmåga att skapa med olika material och med hjälp av olika tekniker och strategie

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

 • Uppföljning:
 • Vi kommer med hjälp av de olika aktiviteterna jobba aktivt för att uppnå målen.
 • Barnen kommer att få möjlighet att skapa sin egen bok, och möjligheter att prata i mindre grupper.
 • Vi kommer hålla i reflektionsstunder tillsammans med barnen men även vi som arbetslag.
 • Vi kommer använda oss av bilddokumentation på en respektive dörr i hallen där barnen får möjlighet att påvisa för föräldrarna vad de har åstadkommit.
 • Vi kommer repetera specifika uppgifter för att på så sätt påvisa barns utveckling med hjälp av bilder och dokumentation.
 • Vi har för avsikt att ta till vara på den pedagogiska dokumentationen kring arbetet i barnens lärlogg.
 • Utvärdering:
 • Vi har jobbat aktivt varje vecka med barnens projektgrupper.
 • Alla barn har skapat sin egen bok och i den har vi satt in alster av barnens aktiviteter i projektgruppen.
 • Nästan alla barn har fått reflektera tillsammans över de aktiviteter vi gjort tillsammans.
 • Vi har inte fullföljt dokumentationen i hallen som planerat, utan i dialog med föräldrarna prtata om vad barnen har gjort. De barn som själva kan berätta har uppmuntrats till att göra det för sina föräldrar.
 • Vi har erbjudit barnen att få skapa med samma material flera gånger och vi kan se att barnen har utvecklat nya strategier och förmågor inom detta, se mer i lärloggarna.
 • Vi har kontinuerligt skrivit lärloggar utifrån barnens förmågor och intressen och gett dem möjlighet till fler erfarenheter av dessa.

 

 • Utveckling:
 • Vi fortsätter att jobba aktivt varje vecka utifrån barnens fokusgrupper.
 • Vi fortsätter att sätta in nya alster av barnen i deras egna böcker för att synliggöra för dem och oss själva hur barnens erfarenheter utvidgas och utvecklas.
 • Vi fortsätter att organisera reflektionsstunder med barnen så de får möjlighet att sätta ord på sina förmågor och intressen samt möjlighet till att genom eget inflytande styra verksamheten som erbjuds.
 • Vi tar bort momentet med bildokumentation i hallen och hänvisar föräldrana till lärloggarna på unikum istället.
 • Vi ska fortsätta erbjuda barnen samma material vid ett flertal tillfällen, men vi skall utmana oss själva inom fler områden inom funktionell kvalitet i nuläget har vi lagt fokus på språk och skapande.
 • Vi fortsätter att skriva lärloggar som vi gjort, vi tycker att det har gått bra och flödet har blivit bättre och mer kontinuerligt än innan.        
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: