Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Språkutveckling.

Skapad 2016-03-01 15:37 i Allén Dibber Sverige AB
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området språk och kommunikation.
Förskola

Antalet flerspråkiga barn i dagens svenska förskola ökar och förskolans verksamhet skulle vara avgörande för deras språkutveckling och lärande. Läroplanen 98 ( rev. 2010) talar om vikten av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Det innebär det att förskolan ska forma en miljö och ett synsätt där alla språk och kulturella perspektiv upplevs som viktiga. Skolverket (2013) skriver att personalen i förskolan måste skapa rutiner där språkutvecklingen främjas.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd samt utvecklar sitt intresse för skriftspråk ock olika medier, utveckla sin förståelse och sin förmåga att lyssna på. 

MÅL

Vi utgår från läroplanensmålen (Lpfö 98 rev. 2010) och bryter ner dem i olika aktiviteter och inrättar miljön så att det stödjer barns språkutveckling med annat modersmål än svenska. Vi ordnar lärandemiljön och använder närmiljön för att stimulera till språkutvecklande verksamhet.

Vårt mål och vår förväntan är att barnen lättare ska kunna uttrycka sig, berätta för andra, få ett bredare ordförråd, att barnen förstår olika begrepp samt att kunna lyssna på varandra, att de tar för sig mer i samtalet och kan uttrycka sig med fler ord, att barnen kan återberätta och beskriva händelser, upplevelser och något de har hört som t.ex. en berättelse eller saga. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

METOD - GENOMFÖRANDE

Språket utvecklas i alla situationer och aktiviteter under dagen genom ett språkstödjande förhållningssätt där alla barn kommer till tals och tas på allvar. Den fysisk  miljön stimulerar till språkutveckling och speglar mångfald. Pedagogen fångar samtalet och berättande i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och tillför medvetet nytt stoff som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att samtala, berätta, lyssna i bok och bildsamtal. Vi kommunicerar med vårdnadshavaren kring vilket/vilka språk som talas i hemmet. Under inskolningen tar vi oss tid att föra en dialog om språket.

Språkutvecklingen hos barnen stimulerar vi bl.a. genom att:

 • arbeta med att utveckla barnens ordförråd genom att benämna och upprepa ord och begrepp i barnens vardag
 • vara lyhörda och uppmärksamma hur vi i olika sammanhang kan ta vara på barnen intresse för språket (t.ex. vid utflykt kan vi uppmärksamma bokstäver i vår omgivning, kommunicera med barnen om sådant vi ser och upplever, göra bokstäver av naturmaterial)
 • föra dagligen samtal med barnen och utmana dem till att förklara, argumentera, kommunicera genom att ställa frågor och följdfrågor samt vara närvarande i samtalen
 • vara med och för samtal/gör aktiviteter med barnen för att visa på bokstävers kommunikativa funktion (t.ex. i leken kan läsa godnattsaga då barnen nattar dockan)
 • läsa böcker, flanosagor
 • lyssna på sånger med kroppsrörelser
 • sjunga rim och ramsor
 • dansa olika rörelsesånger
 • stimulera barnens språkutveckling med hjälp av språkappar

Vi arbetar utifrån barnens nuvarande förståelse, intressen och förmågor gällande skriv- och läsutveckling, rim och sagor samt andra språk. Vi ger barnen möjlighet att träna upp sitt språk med hjälp av språklekar med rim och ramsor, ritsagor. Genom rim och ramsor ska vi träna upp barnen att kunna identifiera olika språkljud och ord som rimmar, men också  själv kunna hitta på rimord. Språklekar hjälper barnen att upptäcka språkets form och att orden består av mindre enheter. Genom att använda rim och ramsor får barnen ofta en känsla för struktur och form men även rörelse, sång och rytm.  

Vi har dagliga samlingar och sagostunder där vi läser böcker och samtalar kring dem. Vi skall också sträva efter att så ofta som möjligt besöka biblioteket där de bl.a. får välja ut egna böcker. Vi tar vara på alla stunder och inte minst under dagliga rutiner, vid exempelvis matsituationer, då vi samtalar, ställer frågor och utmanar barnen. Vi vill se till att alla är delaktiga på ett nyfiket och lekfullt sätt. Vi fördjupar oss i språk genom att reflektera kring bilder och sinnesintryck både inomhus och utomhus samt utmanar barnens egna kreativa förmågor. Vi vill ge barnen förutsättningar att, genom tekniska medel som dator och lärplatta, utforska sina känslor och sinnesintryck.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar både gruppen och det enskilda barnet med hjälp av observationen, foto, Ipad, reflektioner. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till enskilt lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: