Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2016-03-01 23:55 i Olandsskolan Östhammar
Ett arbete kring tidsepoken bronsåldern.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte - VARFÖR ska vi arbeta med detta?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll - VAD ska vi arbeta med?


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Arbetssätt - HUR ska vi arbeta med detta?

Du kommer att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • lyssna till skönlitteratur med anknytning till bronsåldern
 • Se på film och diskutera dess innehåll
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Arbeta med tankekartor och stödord
 • Arbeta enskilt och tillsammans i grupp
 • Redovisa i form av text och bild samt muntligt berättande

VAD kommer att bedömas?

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • du kan läsa faktatexter om bronsåldern och skriva om innehållet med egna meningar.
 • du deltar i diskussioner, gör jämförelser och svarar på frågor om hur man levde på bronsåldern.
 • du kan avläsa en tidslinje och använda den för att berätta om olika händelser

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser

Sv SO
Stenåldern

Kunskapskrav i SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidslinje
Eleven kan använda tidslinjer och tidsbegrepp för att kunna placera händelser i tid
Eleven kan berätta vad en tidslinje är
Eleven kan berätta vad en tidslinje är samt placera ut några tidsperioder
Eleven vet vad en tidslinje är och kan placera ut händelser för olika tidsperioder samt använder tidsbegrepp.
Spår av historien
Eleven kan beskriva hur man kan se spår från bronsåldern i vår tid
Eleven beskriver hur man kan iaktta ett historiskt spår.
Eleven beskriver hur man kan iaktta ett historiskt spår samt ge ett exempel.
Eleven beskriver med säkerhet hur man kan iaktta historiska spår i naturen samt ger flera exempel..
Levnadsvillkor och viktiga händelser
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia och beskriva några viktiga händelser.
Eleven kan berätta på ett enkelt sätt hur människor levde på bronsåldern.
Eleven kan berätta hur människor levde på bronsåldern samt ger exempel på någon viktig händelse under perioden.
Eleven kan berätta med säkerhet hur människor levde på bronsåldern samt ger exempel på några viktig händelse under perioden.
Jämförelse
Eleven kan jämföra livet på bronsåldern med hur de levde på stenåldern och hur vi lever idag.
Eleven kan på ett enkelt sätt jämföra nu och då
Eleven jämför och ger exempel på likheter och skillnader nu och då.
Eleven jämför och ger exempel på likheter och skillnader nu och då samt förklarar varför det skiljer sig.

Kunskapskrav i svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och förståelse
Eleven kan läsa elevnära texter med bra flyt och viss förståelse.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och bra förståelse och visar detta genom att besvara frågor med hjälp av texten.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och förståelse och visar det genom att sammanfatta med egna ord.
Skriva
Eleven använder skrivregler.
Eleven använder skrivreglerna med viss säkerhet.
Eleven använder skrivreglerna med säkerhet.
Eleven använder skrivreglerna med stor säkerhet.
Berättande text
Eleven kan skriva en berättelse som innehar inledning, handling och avslut.
Eleven skriver berättelser med början, mitten och slut.
Eleven skriver berättelser med tydlig början, mitten och slut.
Eleven skriver berättelser med tydlig början, mitt och slut som följer en röd tråd från början till slut.
Samtala
Eleven kan delta i klassrumsdiskussioner.
Eleven kan delta i klassrumsdiskussioner med stöd av lärare och klasskamrater.
Eleven deltar i klassrumsdiskussioner genom att t.ex. ställa frågor eller framföra egna åsikter.
Eleven deltar aktivt i klassrumsdiskussioner där eleven både ställer frågor, kommenterar och framför egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: