Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella frågor/konflikter

Skapad 2016-03-02 12:38 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Ett arbete om internationella frågor/konflikter där aspekter som kön, etnicitet, religion, social bakgrund och miljö diskuteras.
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap Religionskunskap

Ett arbete om internationella frågor/konflikter där aspekter som kön, etnicitet, religion, social bakgrund och miljö diskuteras. Du kommer också att få arbeta och resonera kring möjligheter. Har alla människor likvärdiga möjligheter att t ex skaffa sig utbildning, välja bostad, få ett jobb samt lyckas inom de områden i livet som är viktiga?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Detta skall vi arbeta med/undervisning

Du skall få studera skillnader mellan olika länder och några orsaker och konsekvenser när det gäller:
 • brist på mat
 • utbildning
 • miljön
 • kvinnans situation
 • demokrati
 • handelsavtal
 • skulder
 • vattentillgång
 • sjukdomar
 • barnens situation
 • hjälporganisationer-bistånd
 • Fn:s roll
 • Nordiska samarbetet

Du kommer att få arbeta med instuderingsfrågor och få skriva ett skriftligt prov
Du kommer att få diskutera, resonera och ta ställning genom olika övningar i klassrummet. Ex, heta stolen, fyra hörn, korta rollspel. 
Du kommer att få delta i en debatt kring att "Rädda världen och göra den till en bättre plats för alla att bo i" Under debatten kommer du att företräda ett land i världen.

Eleven ges förutsättningar att visa sina kunskaper

 • Du kommer att få arbeta med instuderingsfrågor och få skriva ett skriftligt prov
 • Du kommer att få diskutera, resonera och ta ställning genom olika övningar i klassrummet. Ex, heta stolen, fyra hörn, korta rollspel.
 • Du kommer att få delta i en debatt kring att "Rädda världen och göra den till en bättre plats för alla att bo i" Under debatten kommer du att företräda ett land i världen.
 • Du kommer att få presentera den fråga som du tror blir den viktigaste att lösa för världen inom en snar framtid. Du kommer att få träna på att resonera, se samband och ge förslag på lösningar.

Bedömning

se matris

Matriser

Re Sh Ge
Diskussionsövningar, debatt, heta stolen, fyra hörn mm

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera och argumentera
frågeställningar och värderingar genom att föra resonemang och använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
Identifierar en moralisk frågeställning.
Belyser den moraliska frågeställningen ur några olika perspektiv.
Fördjupar resonemanget genom att sätta in den moraliska frågeställningen i ett större sammanhang.
Använder sig av något enkelt argument som hör till frågeställningen. Använder sig av några enkla tankegångar som hör till frågeställningen.
Visar på för- och motargument i den moraliska frågan. Använder sig av argumenten i sitt resonemang. Visar på möjliga orsaker till att det förekommer olika uppfattnignar i den moraliska frågan.
Förhåller sig kritiskt till använda argument. För en tydlig argumentation.
Använder sig, till viss del, av relevanta fakta som grund för resonemanget.
Använder sig av relevanta fakta i sitt resonemang.
Använder sig av relevanta fakta för att tydligt belysa sitt resonemang.
Använder sig av något/några etiska begrepp i sitt resonemang.
Använder sig av relevanta etiska begrepp i sitt resonemang.
Använder relevanta etiska begrepp som tydligt stöd för sitt resonemang.
Använder sig av någon, några etisk modell i sitt resonemang.
Använder sig av etiska modellers grundläggande principer på ett relevant sätt.
Använder sig av etiska modellers grundläggande principer som tydligt stöd för sitt lärande.

Re Sh Ge
Internationella frågor/konflikter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om ämnet
och beskriver dem
Ännu ej tillräckliga. Eleven har en del kunskaper om ämnet och beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt, men förklarar sällan orsaker och konsekvenser.
Grundläggande kunskaper om ämnet, Eleven visar det genom att beskriva och förklara händelser/företeelser. Eleven ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Goda kunskaper om ämnet. Eleven visar det genom att beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Eleven ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Mycket goda kunskaper om ämnet. Eleven visar det genom att förklara händelser och företeelser på ett tydligt sätt. Eleven ger flera tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Föra resonemang
T ex uttrycka ståndpunkter med resonemang.
Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Du kan t ex undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband mellan dem.
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
ex demokrati, samhälle, diskriminering, jämställdhet
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Hantera information
söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t ex förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder oftast den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger förklaringar till t ex hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t ex sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: