Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete om länder med geografisk data VT-16

Skapad 2016-03-02 13:38 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Ett arbete om att samla in , bearbeta, värdera och presentera geografisk data samt att utifrån den kunna dra slutsatser om förekomst av och orsaker till t ex fattigdom. I ditt arbete skall du också visa på samband mellan ex fattigdom och ohälsa och ge förslag på lösningar.
Grundskola 8 Geografi

Ett arbete om att samla in , bearbeta, värdera och presentera geografisk data samt att utifrån den kunna dra slutsatser om förekomst av och orsaker till t ex fattigdom. I ditt arbete skall du också visa på samband mellan ex fattigdom och ohälsa och ge förslag på lösningar. Du skall också diskutera kring dina val av källor.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll:

Du skall nu i ditt arbete samla in , bearbeta, värdera och presentera geografisk data samt att utifrån den kunna dra slutsatser om förekomst av och orsaker till t ex fattigdom. I ditt arbete skall du också visa på samband mellan ex fattigdom och ohälsa och ge förslag på lösningar.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Konkretiserade mål för eleven

Du visar i ditt arbete att du:

 • kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker. Ex Gap minder och satellitbilder
 • kan redovisa dina resultat både i skriftlig text, där du använder för området relevanta begrepp och iform av diagram.
 • kan dra slutsatser och se samband om människors levnadsvillkor, natur, samhälle mm utifrån dina data
 • resonera om t ex ekonomiska, ekologiska och sociala frågor
 • ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • resonera kring dina val av källor

Arbetsgång:

v 10-12

inlämning: fre v 12

 • gemensamma genomgångar i klassrummet
 • eget arbete med geografisk data (se arbetsuppgift)

Uppgifter

 • Jämföra länder med geografisk data

Matriser

Ge
Arbete om länder med geografisk data

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
F
--------------->
E
--------------->
C
--------------->
A
UNDERSÖKA OCH UTFORSKA
..ämnesområden genom att använda kartor och andra geografiska källor t.ex. Gapminder och satellitbilder
Behöver stöd för att genomföra undersökningar med ex kartor och andra geografiska källor samt för att reflektera kring resultatet utifrån givna planeringar.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Använder väl kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Kunskaper och beskriver dem
Har med ett fåtal fakta som används för att beskriva händelser/företeelser på ett enkelt sätt
Har grundläggande kunskaper om ämnet och använder den för att Beskriva och förklara händelser/företeelser.
Har goda kunskaper om ämnet och använder dem för att Beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Har mycket goda kunskaper om ämnet och använder dem för att Beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Jämförelse
Göra jämförelser (likheter - skillnader, fördelar - nackdelar, hot - möjligheter)
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna. Underbygger jämförelserna med några fakta.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna med hjälp användbar fakta. Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
Orsaker och konsekvenser
Förklarar sällan orsaker och konsekvenser
Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband
Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Reflektera och resonera. Ge förslag på lösningar
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden . Uttrycker åsikter utan fakta som grund eller att motivera sina åsikter Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker åsikter baserat på enstaka fakta, argument eller andras ståndpunkter Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är underbyggda av ett fåtal relevant fakta, enkla förklaringar och slutsatser
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet Uttrycker egna åsikter med fakta eller underbyggda argument som grund Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang. Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösning. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang.
Hantera information
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val och reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t ex förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använda flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder oftast den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger förklaringar till t ex hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t ex sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: