Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen VT 16

Skapad 2016-03-03 08:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Ämnesövergripande arbete svenska / religion
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska

I detta ämnesövergripande område ska du ut och resa, åtminstone mentalt.

Du ska besöka Thailand och Indien och du ska dokumentera din resa genom att skriva en resedagbok eller en reseberättelse. Resan ska fokusera på religionerna i länderna, dvs. hinduism i Indien och buddhism i Thailand.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Konkretisering

Religionskunskap

- Det viktigaste som de tror på inom religionerna.
- De heliga skrifterna och andra viktiga skrifter.
- Olika inriktningar och olika syn på religionen.
- Hur de troende lever med religionen. Vad de troende gör för religiösa handlingar. 
- Beskriva de viktigaste delarna i religionens historia.
- Hur påverkar religionen samhället och hur påverkar samhället religionen.

Svenska


- Hur en resedagbok är uppbyggd, vilken struktur och vilket språk som ska användas.

- I din text ska du ha med målande beskrivningar både av personer och miljöer.

 

Undervisning/arbetssätt

Du ska skriva en resedagbok där du besöker Indien och Thailand och då med målande beskrivningar berättar om hinduismen och buddhismen.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt samt efter avslutat område.

Det som bedöms är:

Religionskunskap

 • Dina kunskaper om hinduism och buddhism och du visar dessa kunskaper genom att beskriva det viktigaste som de tror på inom religionen. (religionernas centrala tankegångar)

 • Dina kunskaper om de heliga skrifterna och andra viktiga skrifter. 

 • Dina kunskaper om hur religionen visar sig i samhället och olika handlingar som de troende inom religionen utför.

 • Dina resonemang när du jämför hinduismen och buddhismen med varandra eller med andra religioner och visar på likheter och skillnader

 • Dina beskrivningar av samband och resonemang om hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället. Det vill säga beskriva sambanden mellan religion och samhälle. När du gör din beskrivning ska du visa hur religionen och samhället hänger ihop och resonera om detta.

 • Din förmåga att söka information om religionen genom att använda olika trovärdiga källor.

Svenska 

Nedanstående punkter bedöms i en kommentar i Unikum under pedagogisk planering som tillhör detta område.

 • Din förmåga att skriva resedagbok, med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Dina kunskaper kring hur en resedagbok är uppbyggd, vad den har för syfte, språkliga drag och vad den innehåller. 

 • Dina kunskaper om skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte du skriver en text.

 • Hur du kan använda dig av målande beskrivningar av personer och miljöer.
 • Din förmåga att formulera dig i skrift på ett korrekt sätt vad beträffar meningsbyggnad, stavning och styckeindelning.

Matriser

Re Sv
Hinduism och Buddhism HT-14

Religionskunskap

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Har kunskaper om religionernas centrala tankegångar, skrifter, historia, konkreta uttryck och handlingar som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonemang
För resonemang kring likheter och skillnader inom och mellan religionerna som är
Resonemang saknas
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Samband och resonemang
Beskriver samband och för resonemang kring hur religioner påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Samband eller resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och nyanserade

Svenska

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Skriver texter som saknar fungerande textbindning och/eller anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriver texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriver texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriver texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: