Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: Antiken

Skapad 2016-03-03 12:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Hemtentamen: En faktatext med en inledning, avhandling och en avslutning tillsammans med korrekt redovisade validerade källor (Harvardsystemet).
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vad finns kvar av det antika Grekland och vad skapade de gamla grekerna inom teater, musik, konst och litteratur? Detta ska vi ta reda på och du ska redovisa vad du kommer fram till i en liten miniuppsats (hemtentamen) där du även visar din förmågor med ordbehandlingsprogram, källhantering, källkritik och källredovisning.

Innehåll

Syfte

 • Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 • Att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter.

 • Att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter.

 • Att söka och kritiskt värdera information från olika källor.

 • Att kunna använda godkända validerade källor på ett korrekt sätt.
 • Att få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 • Att utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll

 • Att förstå, tolka och analysera text och information

 • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 • Att bearbeta egna texter till innehåll och form.

 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets - och livsfrågor. Lyrik, epik och dramatik.

 • Informationssökning på bibliotek, internet och i böcker.

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering

• Du ska söka dig fram till och använda dig av olika källor samt kritiskt granska, värdera och sammanställa

jämföra och reflektera över hur och varför olika kulturyttringar lever kvar genom många århundraden

visa prov på aktivt sökande, idérikedom och eget skapande

utveckla din förmåga att tolka texter, filmer och bilder av olika slag

träna dig i att med egna ord uttrycka dig ledigt, säkert och varierat i skrift.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få undervisning kring/träna dig på

författarna och delvis de litterära verken

kulturarvet i övrigt, t.ex. olympiska spel, demokrati, arkitektur, vetenskap och läkekonst

informationssökning, källkritik, sammanställning av information tillsammans med ett källredovisningssystem (Harvard)

Bedömning

 • Din förmåga att leta upp, kritiskt granska, använda och redovisa olika informationskällor

 • din förmåga att förmedla korrekt (validerad) fakta

 • din förmåga att förstå och sammanställa information till en personligt formulerad faktatext

 • din förmåga att jämföra och dra slutsatser

 • din förmåga att bygga upp en faktatext på ett korrekt sätt och

 • din förmåga att med egna ord uttrycka dig ledigt, säkert och varierat i skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Faktamatris svenska samt svenska som andraspråk: Uppsats Antiken

Bedömningsgrund

Använda källor
1 Du har inte godtagbara kunskaper
2 Du har godtagbara kunskaper
3 Du har väl godtagbara kunskaper
4 Du har mycket väl godtagbara kunskaper
Val av källor
Använder endast någon enstaka källa av de källor som läraren presenterat.
Använder de källor som läraren presenterat samt ytterligare någon eller några källor.
Kan söka fram egna källor med relevant och validerad information.
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig, validerad och relevant information.
Tolka och förstå källor
Behöver stöd och hjälp med att använda källor på rätt sätt.
Sammanställer information från källor och visar förståelse för innehållet, med lite hjälp.
Sammanställer och kombinerar information från flera källor, självständigt. Använder t.ex. tabeller, kartor och bilder med försök till tolkning.
Sammanställer, kombinerar och tolkar information från flera källor, mycket självständigt. Använder t.ex. tabeller, kartor och bilder på ett tolkande sätt.
Redovisa källor
Källor saknas delvis och de är delvis inte godkända eller validerade, som t.ex. Wikipedia. Källredovisningssystem saknas eller är nästan ofullständigt.
Källorna är ofullständigt redovisade och källförteckning och källsystem saknas delvis.
Källorna är redovisade med ett källsystem och en källförteckning finns med.
Källorna är korrekt redovisade till- sammans med källförteckning.
Värdera källor
Saknas
Försök till värdering finns.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är utförligt värderad.

Helhetsfårståelse
1 Du har inte godtagbara kunskaper
2 Du har godtagbara kunskaper
3 Du har väl godtagbara kunskaper
4 Du har mycket väl godtagbara kunskaper
Urval av fakta
Vald fakta passar inte in i sammanhanget. Behöver mycket hjälp och stöd med urval av fakta.
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att avgöra vad som är väsentligt.
Faktaurvalet är anpassat till ämnesområdet. Väsentlig information redovisas.
Faktaurvalet är genomtänkt, tydligt anpassat till uppgiften och belyser ämnesområdet ur flera perspektiv.
Förmåga att sammanfatta och förklara
Fakta redovisas utan sammanfattning och förklaringar.
Försök till sammanfattning och förklaringar finns.
Fakta sammanfattas till en helhet och förklaringar finns.
Fakta används för att underbygga egna teorier. Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse.
Förmåga att jämföra
Jämförelser med vår nutid saknas.
Jämförelser med vår nutid förekommer.
Relevanta jämförelser finns.
Relevanta jämförelser ingår naturligt i texten.
Förmåga att argumentera och dra slutsatser
Argument och slutsatser saknas.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Argumenten är väl underbyggda och leder till egna slutsatser med stöd av faktaurvalet.

Presentation av arbetet (arbetets utformning)
1 Du har inte godtagbara kunskaper
2 Du har godtagbara kunskaper
3 Du har väl godtagbara kunskaper
4 Du har mycket väl godtagbara kunskaper
Disposition
Endast avhandling finns med försök till styckeindelning och rubriker. Avslutning saknas.
Inledning, avhandling, rubriker och avslutning finns.
Tydlig inledning, avhandling och avslutning finns med, tillsammans med innehålls-förteckning, källförteckning och framsida.
De olika delarna länkas naturligt till varandra.
Texten i sin helhet
Texten är till stor del kopierad (plagiat). Röd tråd saknas. Styckeindelningen är bristfällig. Texten innehåller språkliga brister som påverkar förståelsen av innehållet.
Omformuleringar och avskrifter förekommer. Början och slutet passar till ämnet Styckeindelning/ underrubriker finns. Språkliga brister finns men texten är till stor del bearbetad.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig ansats till röd tråd finns. Styckeindelningen är genomtänkt. Texten har få språkliga brister.
Innehåll och språk samspelar väl. Tydlig röd tråd finns.

Ansvar och planering
1 Du har inte godtagbara kunskaper
2 Du har godtagbara kunskaper
3 Du har väl godtagbara kunskaper
4 Du har mycket väl godtagbara kunskaper
Förmåga att planera och ta ansvar för arbetet
Egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt saknas helt eller mestadels.
Tillräcklig drivkraft för att färdigställa arbetet finns. Kan behöva hjälp med vissa moment.
Har egen drivkraft. Planerar och arbetar självständigt.
Har stark egen drivkraft och kreativitet. Planerar och arbetar själv-ständigt inom given tidsram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: