Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Romarriket

Skapad 2016-03-03 14:05 i Öjersjö Brunn Partille
Vi läser om tidiga högkulturer och stormakter. Vi har tidigare läst om Mesopotamien, Egypten och Grekland. Nu är det dags för Romarriket!!!! Hur kunde det bli ett så stort rike?
Grundskola 7 Historia

Hur kunde Romarriket bli så stort och vad fick det för konsekvenser? Både antikens Grekland och Romarriket har haft stor påverkan på eftervärlden. Vi har redan studerat om Grekland och dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle och nu är dags för Romarriket och se vilken påverkan det haft på dagens samhälle.

Innehåll

SYFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken i Rom.  Om hur riket kunde växa och bli så stort och varför det föll samman.Vi kommer att diskutera demokratins historia, maktstrukturer i Romarriket och jämföra med Grekland. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i Romarriket. Till sist ska vi titta på vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken och se på filmer. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

Sker i form av en muntlig läxa i grupp, att kunna redogöra för tidsperioden i stora drag.

Matriser

Hi
Bedömning muntlig läxa om Romarriket år 7

E
C
A
1. Begrepp
Du förstår och kan använda ämnesspecifika begrepp t. ex republik, konsul etc.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
2. Analys
Du gör jämförelser/analyser. T. ex genom att: - Förklara orsaker till Romarrikets framväxt och stora utbredning -Använder begrepp i rätt sammanhang
Du förklarar enkla samband och har med grundläggande fakta / ger något exempel i dina resonemang.
På ett utvecklat sätt förklarar du samband och har med relativt mycket fakta / ger flera exempel i dina resonemang.
På ett välutvecklat sätt. förklarar du samband och har med många exempel / mycket fakta i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: