Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 4b

Skapad 2016-03-03 21:16 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 4 Matematik

Favorit 4b finns som i två olika versioner Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Innehåll

Lektionerna

Varje lektion inleds med att eleverna får lyssna på en kort berättelse som rör området vi ska arbeta med. Efteråt har vi en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Då och då får eleverna gå tillbaka och rätta föregående grundsidor som de gjort.

Bedömning

Elevernas kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna och efter varje kapitel får de även testa sina kunskaper i ett prov.

Läxa

Vissa utvalda elever får läxa i form av ett lösblad som handlar om samma saker som det vi jobbar med på lektionerna. (Eleverna väljs ut i samförstånd mellan lärare, elev och vårdnadshavare).

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Favorit 4b

Problemlösning

Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
tal i bråkform och blandad form, i addition och subtraktion.
tal i decimalform, i addition och subtraktion
enhetsomvandling med längd, vikt och volym
stora tal

Problemlösning 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. omkrets på ett godtagbar t sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
Bedömer rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
bråk, decimaltal, blandad form, tiondel, hundradel och tallinje.
euro och °C
g, kg, l, dl, ml, m och km
ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental utvecklad form och avrundning.
punkt, koordinat, koordinatsystem, fyrhörningar, rektangel, kvadrat, parallellogram, bredd, höjd, omkrets, spegling, linje, sida, rätvinklig, triangel, parallell och area
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.
Visar på samband mellan olika begrepp, som tiondelarna i bråkform och i decimalform

Metoder

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
Genomför beräkningar med tal i bråkform, i addition och subtraktion.
Genomför beräkningar med tal i decimalform, i addition och subtraktion.
Omvandlar vanliga enheter i längd, vikt och volym
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med stora tal, i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Använder skriftlig räknemetod och utför beräkningar med stora tal, i multiplikation och division.
Ritar geometriska objekt , trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, symmetrier och koordinater
Beräknar omkrets och enkel area

Resonemang

Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik, följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
bråk
decimaltal
längd, vikt, volym och enhetsomvandling
geometriska objekt, omkrets och area
koordinatsystem och symmetri

Kommunikation

Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Högre Nivå
bråk
decimaltal
längd, vikt, volym och enhetsomvandling
stora tal
geometri
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: