Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknikåttan klassuppgiften

Skapad 2016-03-04 09:52 i Västra skolan Falun
Denna pedagogiska planering är direkt kopierad från teknikåttans hemsida.
Grundskola 8 Fysik Teknik

Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska

vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften

tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla

förmågorna framför allt i ämnena Teknik och Fysik.

I detta dokument lyfter vi flera av de övergripande målen,

förmågor och kunskapskrav.

 

Övergripande mål

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med

andra.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för

skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen

balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Innehåll

Syfte

Syfte/Förmågor

Genom att arbeta med Klassuppgiften ges möjlighet att utveckla

följande förmågor i ämnena Matematik, Teknik och Fysik.

MA

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och

inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av

matematik samt värdera valda strategier och metoder.

FY

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med

fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i

samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik

och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och

förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

TK

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och

förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper

om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer

och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper

om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och

lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med

teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och

uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle

och miljö.

 

 

Centralt innehåll

Här kommer några förslag på centralt innehåll som kan

behandlas under arbetet med Klassuppgiften.

Matematik

Problemlösning

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika

ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Fysik

Fysiken och vardagslivet

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur

kunskaper om detta kan användas

Teknik

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,

förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i

arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med

förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt

dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga

rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och

teknikutvecklingsarbete.

Konkretisering av mål

Konkretiserade mål

MA: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom

att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

samt formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

FY: Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och på hur undersökningar kan

förbättras.

FY: Eleven har kunskaper om hur krafter och rörelser uppstår.

FY: Eleven kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället

kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på fysikaliska samband.

TK: Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av

ämnesspecifika begrepp beskriva ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven

underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras

användning i tekniska lösningar.

TK: Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att

undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala

modeller. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar

eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.

Arbetssätt

Bedömning

Matriser

Fy Tk
Pedagogisk planering Teknikåttan klassuppgiften

Teknikåttan

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskrav
>
>>
>>>
Teknik
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med [...] användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur[...] för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Förmågan att beskriva tekniska lösningar
viss enkelt identifierbara delar samverkar
relativt god hur ingående delar samverkar
god hur ingående delar samverkar och visar på liknande lösningar
Teknik
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och [...] möjliga idéer till lösningar samt utforma [...] fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen [...]
Förmågan att genomföra konstruktionsarbeten
pröva enkla bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
pröva och ompröva utvecklade formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
systematiskt pröva och ompröva välutvecklade formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Teknik
Eleven gör [...]dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är [...] synliggjord.
Förmågan att dokumentera
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Fysik
Eleven kan föra [...] underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på [...] fysikaliska samband..
Förmågan att resonera
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
Fysik
Eleven har [...]kunskaper
Kunskaper inom Kraft tryck och rörelse
grundläggande
goda
mycket goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: