Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättelseskrivning

Skapad 2016-03-04 10:13 i Klockebacksskolan Karlshamn
Producera innehållsrika och nyanserade texter. Ge respons på andras texter och genom respons bearbeta egna texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Producera innehållsrika och nyanserade texter. Ge respons på andras texter och genom respons bearbeta egna texter.

Innehåll

Inledning

Genom tiderna har språket varit människans främsta redskap för att kommunicera med varandra. Ett sätt att förmedla tankar, åsikter och idéer.

Genom att få kunskap om språkets struktur med bland annat meningsbyggnad och stavningsregler, berättande texters budskap och vilka ord och begrepp som kan användas för att uttrycka känslor, beskriva personer eller miljöer, ska eleverna, genom enskild bearbetning av sina texter samt respons från andra, utveckla sin förmåga att skriva berättande texter med ett rikt och nyanserat språk.

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Kursplanemål

Genom undervisning i svenska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

•skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra

•ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkretiserade mål

Utveckla din förmåga att:

• skriva texter med röd tråd

• tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord . • skriva texter med ett rikt och beskrivande språk

• skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.

• bedöma innehåll i texter som någon annan har skrivit

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

• kunna skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.

• kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

• kunna göra gestaltande beskrivningar och utvecklade handlingar

• bedöma innehåll i texter som någon annan skrivit

• utifrån respons bearbeta din text mot ökad kvalitet

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Undervisning

• Språkets struktur: stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler, meningsbyggnad, sambandsord

• Uppbyggnad av berättande texter: röd tråd, början – handling – slut

• Beskrivningar, adjektiv

• Kamratbedömning

• Strategier för hur man utvecklar sitt språk

Tillämpningsuppgift

Skriv en berättelse som visar:

 • ett tydligt innehåll (början, handling, slut)
 • gestaltande beskrivningar (personer, miljöer, känslor, stämningar)
 • grundläggande skrivregler ( t.ex: stor bokstav, punkt, frågetecken, kolon, talstreck, komma, styckeindelning, rubriker osv.
 • att förbättringar gjorts efter andras respons

Du ska också ge respons på andras arbeten.

Matriser

Sv
Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Det går inte att följa tankegång och röd tråd saknas.
Det finns en början till en röd tråd men tankegången hoppar.
Röd tråd framgår men tankegången är ibland svår att följa.
Röd tråd och tankegång framgår tydligt.
Början / Inledning
Har ingen början.
Har en otydlig början som inte leder vidare i texten..
Har en tydlig början.
Har en tydlig och intresseväckande början.
Handling
Har ingen handling.
Gör ett försök till att redovisa en handling.
Redovisar en handling som är lätt att följa.
Redovisar en tydlig handling som är lätt att följa och som ger en upplevelse.
Slut
Det finns inget slut. Berättelsen verkar fortsätta.
Försök till ett slut finns.
Ett tydligt slut som passar till texten.
Slutet knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Sambandsord
Använder inte sambandsord.
Använder sambandsord men varierar sig inte.
Använder sig av olika sambandsord men knyter inte ihop mening och sammanhang.
Meningar och sammanhang knyts ihop med en variation av sambandsord.
Meningsbyggnad
Felaktig meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och oftast korrekt.
Meningsbyggnaden varierar och är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och används på ett medvetet sätt.
Ordval
Texten har ett enkelt språk med upprepningar.
Texten har ett enkelt språk men utan upprepningar.
Textens ordförråd är varierat men upprepningar förekommer.
Texten har ett varierat språk som är anpassat till textens innehåll.
Tempus
Felaktigt tempus.
Tempusanvändning oftast korrekt.
Tempusanvändning är anpassad till olika tidsperspektiv.
Skriftspråk
Skiljer inte på skriftspråk och talspråk.
Följer ofta skriftspråkets regler.
Skiljer mellan tal och skriftspråk.
Syfte
Texten missar sitt syfte. Det är oklart att det handlar om t.ex. information, roande, skrämmande text.
Syftet framgår vid enstaka tillfällen.
Syftet framgår till största delen.
Syftet med texten framgår klart och tydligt rakt igenom.
Person
Texten saknar personbeskrivningar.
Texten har otydliga personbeskrivningar.
Texten har enkla personbeskrivningar.
Texten har detaljerade personbeskrivningar rakt igenom
Miljö
Texten saknar miljöbeskrivningar.
Texten har otydliga miljöbeskrivningar.
Texten har enkla miljöbeskrivningar.
Texten har detaljerade miljöbeskrivningar rakt igenom.
Känslor
Texten saknar känslobeskrivningar.
Texten har otydliga känslobeskrivningar.
Texten har enkla känslobeskrivningar.
Texten har detaljerade känslobeskrivningar rakt igenom.
Ge
Kan inte ge respons för att ändra i texten.
Kan ge respons på enklare detaljer som stavning, talstreck etc.
Kan ge respons på innehåll och motivera varför.
Ta och använda
Kan inte ta och använda sig av given respons
Kan ta och använda sig av enklare respons som t.ex. stavning och talstreck etc.
Kan ta och använda sig av respons på innehåll och ändra efter andras motiveringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: