Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP-mall Halmstad Lpfö 18

Skapad 2016-03-05 12:16 i _Gemensamt förskola Halmstad Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Beskrivning av tema/projekt. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Projektets/temats namn

(Här kan vi skriva projektets/temats namn eller valt innehåll om vi inte har det i den övergripande rubriken.)

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
 • Skattning av Lpfö 18
 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte/Mål

Syfte svarar på frågorna:

Varför ska vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? 

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp och vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Riktlinjer i läroplanen

Kopiera och klistra in valda riktlinjer från Läroplan nedan

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

Planera och genomföra

Beskriv hur vi undervisar utfrån nedan punkter. 


Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • Barns inflytande
 • Vårdnadshavares involvering
 • Kreativitet och de hundra språken
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedgogiskt
 • Att förstå och göra sig förstådd
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
 • Språkstödjande dialoger
 • Dialog och produktiva frågor
 • Att lära tillsammans och av varandra
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer
 • Olika gruppkonstellationer

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (i kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: